Archiwum autora

27
Lut

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Przez zbycie z art. 36 ust. 3 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 778, ze zm.; dalej jako: PlanZagospU) należy rozumieć odpłatną czynność prawną. Korzyść uzyskana z odpłatnego zbycia nieruchomości podlega zaliczeniu na poczet ustalonego odszkodowania z tytułu obniżenia wartości tej właśnie nieruchomości. Okoliczność, że podział nieruchomości, który doprowadził do wyodrębnienia działek, nastąpił po uchwaleniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego nie ma znaczenia dla bytu roszczenia ...

24
Maj

Zmiany w prawie pracy 2016


Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Zmiany w Kodeksie Pracy przede wszystkim istotnie modyfikują obowiązujące do tej pory szczegółowe zasady dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony. Główne zmiany obejmują m.in. następujące kwestie: (1)   pracownik może być zatrudniony w jednej firmie na maksymalnie trzech umowach trwających łącznie nie więcej niż 33 miesiące (tzw. limit: 3 umowy / 33 miesiące); (2)   po przekroczeniu liczby umów, czy dozwolonego czasu ich trwania, umowa z automatu przekształci się w umowę na czas nieokreślony; (3)   limit nie ma zastosowania do pracowników zatrudnianych ...

30
Cze

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, czyli pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego. Przy czym w okresie przejściowym, czyli do dnia 30 czerwca 2015 r., w stosunku do pewnych kategorii pojazdów nie przysługuje w ogóle prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupu paliwa wykorzystywanego do ...

03
Lis

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowo uchwalonymi przepisami, od umów zlecenia będą pobierane składki emerytalne i rentowe. Składki od tych umów będą odprowadzane od kwoty równej co najmniej pensji minimalnej, która w roku 2014 wynosi 1680 zł. Nowelizacja przewiduje również, że obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu podlegać będą członkowie rad nadzorczych. Dotychczas od swoich wynagrodzeń odprowadzali oni jedynie ubezpieczenie zdrowotne. Składki na ubezpieczenie społeczne będą opłacane niezależnie od tego, czy członkowie rad ...

27
Wrz

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

W ramach takiej umowy kredytowej bank lub inna instytucja będzie wypłacać właścicielowi nieruchomości kwotę kredytu w całości lub w ratach, a po jego śmierci ma prawo przejąć nieruchomość, o ile spadkobiercy nie spłacą kredytu wraz z odsetkami w terminie 12 miesięcy od śmierci kredytobiorcy. Warto zwrócić uwagę, iż jeżeli wartość nieruchomości przekroczy kwotę należności wobec banku, to bank wypłaci nadwyżkę spadkobiercom. Kredytobiorca pozostanie właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem spółdzielczego własnościowego prawa do nieruchomości i będzie mógł w niej mieszkać aż do ...

27
Cze

Stowarzyszenia w postępowaniach administracyjnych dotyczących innych osób


Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

W mojej dotychczasowej praktyce, w obszarze szeroko pojętej ochrony środowiska (przede wszystkim sprawy wynikające ze sprzeciwu lokalnych społeczności wobec planów budowy ferm norek, lokalizowania kopalni kruszywa, niszczenia dróg publicznych przez przedsiębiorców wykonujących transport bez wymaganych zezwoleń) niezwykle cenna okazała się współpraca z organizacjami społecznymi, w szczególności zakładanymi ad hoc lokalnymi stowarzyszeniami. Wyłącznie ta współpraca pozwoliła w wielu przypadkach na podjęcie skutecznych działań w postępowaniach administracyjnych budzących społeczny sprzeciw, dotykając faktycznego interesu wielu osób, w których jednak krąg podmiotów uprawnionych do ...

26
Cze

Ubezpieczenie społeczne wspólnika jednoosobwej spółki z o.o.


Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

W aktualnym stanie prawnym, wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będący osobą fizyczną, jest uznawany za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń. Z tego też tytułu wspólnik taki podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (o ile nie podlega tym ubezpieczeniom obligatoryjnie z innego tytułu) oraz obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. W takim przypadku na wspólniku, jako ubezpieczonym, nie zaś na spółce, ciąży obowiązek zgłoszenia się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jako płatnik składek i jako ubezpieczony, a następnie opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne. Warto jednak ...

25
Cze

Nowa postać odpisów zwykłych oraz wyciągu z księgi wieczystej


Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Od dnia 6 sierpnia 2014 r. Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych wydaje odpisy zwykłe księgi wieczystej oraz wyciągi z księgi wieczystej w zmienionej postaci. W nowej postaci system teleinformatyczny „Elektroniczne Księgi Wieczyste” udostępnia także odpisy i wyciągi wydawane w trybie przewidującym możliwość składania, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku o wydanie dokumentu, który po samodzielnym wydrukowaniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego podsiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych. Zmiana ma na celu podniesienie czytelności danych objętych księgą wieczystą, zracjonalizowanie formy graficznej tych dokumentów ...

24
Cze

Ułatwienia w wykonywaniu działalności gospodarczej


Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Kolejnych ponad 40 ułatwień w prowadzeniu własnej firmy w ustawie o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, przygotowanej w Ministerstwie Gospodarki we współpracy z organizacjami reprezentującymi przedsiębiorców i innymi resortami. Sejm przyjął ustawę 23 października 2014 r. Dalsze prace nad ustawą będą kontynuowane w Senacie. Projekt wprowadza m.in. zmiany w zakresie procedur kontrolnych w polskich portach morskich, prawa podatkowego oraz ograniczenia obowiązków informacyjnych. Istotne zmiany: -         zmniejszenie obowiązków administracyjnych i informacyjnych w prawie gospodarczym oraz redukcja kosztów działalności: umożliwienie zachowania ważności orzeczenia lekarskiego przez ...

21
Cze

ROZWÓD – wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie


Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Jak napisać pozew rozwodowy ? Poniżej przedstawiono wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie, w którym dodatkowo przewidziano zawarcie przez rozwodzących się małżonków Rodzicielskiego Planu Wychowawczego. Prawnicy Kancelarii prowadząc sprawy rozwodowe, zawsze pomagają rozwodzącym się małżonkom w przygotowaniu Rodzicielskiego Planu Wychowawczego. Pozwala to na oddzielenie bólu rozstania od spraw związanych z dobrem dzieci. Kancelaria reprezentuje w sprawach rozwodowych głównie na terenie Dolnego Śląska. Nasi Klienci to mieszkańcy takich miast jak: Wrocław, Oława, Trzebnica, Milicz, Oleśnica, Oborniki Śląskie, Żmigród, Brzeg Dolny, Prusice, Wołów, Lubin.  

Facebook

Secured By miniOrange