can i take unisom with tylenol is phenergan safe for pregnancy phenergan vc codeine how much was provigil provigil interactions with celexa

Podatki

Nowelizacja upraszczająca rachunkowość najmniejszych firm

Dnia 21 lipca 2014 roku została opublikowana ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. 2014 r. poz. 1100).

Zmiany przewidziane w nowelizacji dotyczą m. in.: katalogu jednostek zobowiązanych do stosowania przepisów o rachunkowości oraz definicji jednostek mikro, rezygnacji z obowiązku stosowania zasady ostrożności przez niektóre jednostki mikro, wyłączenia w odniesieniu do tych jednostek możliwości dokonywania wyceny aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia, określenia w formie nowego załącznika zakresu bilansu dla jednostek mikro, określenia zakresu informacyjnego rachunku zysków i strat dla jednostek mikro, zwolnienia jednostek mikro z obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz sprawozdania z działalności jednostki.

Ustawa jest implementacją do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy 2013/34/UE w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek.

Zmiany wchodzą w życie w dniu 5 września 2014 roku.


Komentarze są wyłaczone.

Facebook

Secured By miniOrange