Podatki

Nowelizacja upraszczająca rachunkowość najmniejszych firm

Dnia 21 lipca 2014 roku została opublikowana ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. 2014 r. poz. 1100).

Zmiany przewidziane w nowelizacji dotyczą m. in.: katalogu jednostek zobowiązanych do stosowania przepisów o rachunkowości oraz definicji jednostek mikro, rezygnacji z obowiązku stosowania zasady ostrożności przez niektóre jednostki mikro, wyłączenia w odniesieniu do tych jednostek możliwości dokonywania wyceny aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia, określenia w formie nowego załącznika zakresu bilansu dla jednostek mikro, określenia zakresu informacyjnego rachunku zysków i strat dla jednostek mikro, zwolnienia jednostek mikro z obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz sprawozdania z działalności jednostki.

Ustawa jest implementacją do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy 2013/34/UE w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek.

Zmiany wchodzą w życie w dniu 5 września 2014 roku.


Komentarze są wyłaczone.

Facebook