Podatki

Od 1 lipca 2015 r. będzie można odliczyć 50% VAT od paliwa do osobówki

Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, czyli pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego.

Przy czym w okresie przejściowym, czyli do dnia 30 czerwca 2015 r., w stosunku do pewnych kategorii pojazdów nie przysługuje w ogóle prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupu paliwa wykorzystywanego do ich napędu. Ten zakaz odliczania VAT odnosi się do samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, jeżeli dopuszczalna ładowność tych pojazdów jest, co do zasady, mniejsza niż 500 kg.

Jednak należy podkreślić, że zakaz odliczania VAT przy nabyciu paliwa nie dotyczy samochodów, które służą wyłącznie działalności gospodarczej podatnika, oczywiście, o ile są spełnione warunki wynikające z przepisów o VAT.

Tak więc już od 1 lipca 2015 r. podatnicy będą mogli korzystać z prawa do odliczania 50% wydatków na paliwo wykorzystywane do samochodów osobowych w sytuacji gdy samochody te użytkowane będą do celów mieszanych, czyli na potrzeby działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych.

W związku z likwidacją omawianego ograniczenia pojawiły się wątpliwości dotyczące odliczenia podatku z tytułu paliwa nabywanego przed 1 lipca 2015 r., a udokumentowanego fakturą wystawioną w lipcu 2015 r. Wyjaśniając tę kwestię Ministerstwo Finansów w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej www.finanse.mf.gov.pl poinformowało, że prawo do odliczenia należy oceniać, co do zasady, w świetle przepisów obowiązujących na moment powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy paliwa. Jeżeli zakup paliwa dokonany został do 30 czerwca 2015 r., to bez względu na fakt, że faktura została wystawiona np. 4 lipca 2015 r., prawo do odliczenia nie będzie przysługiwało. Obowiązek podatkowy u sprzedawcy z tytułu tej czynności powstał bowiem przed 1 lipca 2015 r., zatem prawo do odliczenia należy również oceniać według stanu prawnego obowiązującego przed 1 lipca 2015 r. Ministerstwo Finansów wyjaśniło także, że dostawa paliwa wykorzystywanego przez nabywcę do napędu omawianych pojazdów nie może być zasadniczo uznana, w świetle przepisów o VAT, za dostawę towarów o charakterze ciągłym.

Ponadto resort finansów przypomniał, że warunkiem odliczenia podatku naliczonego od nabycia paliwa jest zgodność tego zakupu ze stanem rzeczywistym, tzn. zasadniczo ilość zakupionego paliwa powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w przebiegu pojazdu „firmowego”. Kwestia rzeczywistego wykorzystywania paliwa do napędu pojazdów „firmowych”, zwłaszcza nabywanego po 1 lipca 2015 r., będzie przedmiotem działań kontrolnych prowadzonych przez właściwe organy.

źródło: Gazeta Prawna, 29.06.2015Facebook