Nieruchomości

Sejm uchwalił ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym

W ramach takiej umowy kredytowej bank lub inna instytucja będzie wypłacać właścicielowi nieruchomości kwotę kredytu w całości lub w ratach, a po jego śmierci ma prawo przejąć nieruchomość, o ile spadkobiercy nie spłacą kredytu wraz z odsetkami w terminie 12 miesięcy od śmierci kredytobiorcy. Warto zwrócić uwagę, iż jeżeli wartość nieruchomości przekroczy kwotę należności wobec banku, to bank wypłaci nadwyżkę spadkobiercom.

Kredytobiorca pozostanie właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem spółdzielczego własnościowego prawa do nieruchomości i będzie mógł w niej mieszkać aż do chwili swojej śmierci.

Podstawą do ustalenia kwoty odwróconego kredytu hipotecznego ma być rynkowa wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego.

Ograniczono krąg podmiotów mogących być kredytodawcą w tym przypadku do instytucji nadzorowanych prze Komisję Nadzoru Finansowego (w przypadku oddziałów banków zagranicznych – przez organ nadzorczy w kraju UE, w którym mieści się centrala).

Ustawa, choć skierowana głównie do osób starszych, nie przewiduje jednak ograniczeń wiekowych w możliwości skorzystania z tych rozwiązań.

Ustawa zostanie przekazana Prezydentowi do podpisu.

Źródło: www.sejm.gov.plFacebook