Prawo handlowe

Ubezpieczenie społeczne wspólnika jednoosobwej spółki z o.o.

W aktualnym stanie prawnym, wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będący osobą fizyczną, jest uznawany za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń. Z tego też tytułu wspólnik taki podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (o ile nie podlega tym ubezpieczeniom obligatoryjnie z innego tytułu) oraz obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. W takim przypadku na wspólniku, jako ubezpieczonym, nie zaś na spółce, ciąży obowiązek zgłoszenia się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jako płatnik składek i jako ubezpieczony, a następnie opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne.

Warto jednak zauważyć, iż wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyzbywając się jednak choćby jednego udziału, utraci status osoby prowadzącej pozarolniczą działalność. Wówczas problem ze składkami zostanie rozwiązany.

Obowiązujące przepisy budzą wątpliwości, co do ich zgodności z konstytucją. Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęła skarga w sprawie zgodności art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w części, w jakiej każe uważać za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność także wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z art. 32 ust. 1 konstytucji (sygn. akt: SK 4/12). Trybunał będzie orzekał w tej sprawie w dniu 25 września 2014 roku.

Zdaniem skarżącej art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych narusza w sposób niedopuszczalny konstytucję, ponieważ każe uważać również wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. za osobę prowadzącą działalność pozarolniczą. Ustanawiając tym samym obowiązek rozliczania i opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, różnicuje traktowanie wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością ze względu na liczbę wspólników w danej spółce. Tak więc przepis ten w sposób różny traktuje podmioty podobne w sytuacji, gdy to różne traktowanie nie znajduje należytego uzasadnienia konstytucyjnego.


Komentarze są wyłaczone.

Facebook