Prawo administracyjne

Ułatwienia w wykonywaniu działalności gospodarczej

Kolejnych ponad 40 ułatwień w prowadzeniu własnej firmy w ustawie o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, przygotowanej w Ministerstwie Gospodarki we współpracy z organizacjami reprezentującymi przedsiębiorców i innymi resortami. Sejm przyjął ustawę 23 października 2014 r. Dalsze prace nad ustawą będą kontynuowane w Senacie.

Projekt wprowadza m.in. zmiany w zakresie procedur kontrolnych w polskich portach morskich, prawa podatkowego oraz ograniczenia obowiązków informacyjnych.

Istotne zmiany:

–         zmniejszenie obowiązków administracyjnych i informacyjnych w prawie gospodarczym oraz redukcja kosztów działalności:

 • umożliwienie zachowania ważności orzeczenia lekarskiego przez nowego pracodawcę w przypadku zatrudnienia na podobne stanowisko (uproszczenie procedur związanych z zatrudnianiem pracownika),
 • zniesienie obowiązku obligatoryjnego uzyskiwania przez przedsiębiorców potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R (zmniejszenie kosztów rozpoczynania działalności gospodarczej – obecnie jest to koszt 170 zł na podatnika),
 • zastąpienie obecnego systemu rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych uproszczonym systemem ryczałtowym (dwie proste stawki ryczałtu uzależnione od pojemności silnika pojazdu – kwota zryczałtowanego miesięcznego podatku w wysokości 45 zł dla pojazdu o pojemności do 1600 cm3, powyżej tej pojemności – 72 zł),
 • ograniczenie obowiązków statystycznych dla mikroprzedsiębiorców (zwolnienie z obowiązku przekazywania danych w  roku rozpoczęcia działalności),
 • zmniejszenie obowiązków płatników w zakresie ZUS (zniesienie obowiązku sprawdzania prawidłowości danych przekazywanych do ZUS, zniesienie obowiązku przekazywania informacji z raportów miesięcznych osobom bezrobotnym),
 • zwolnienie pracowników z podatku dochodowego z tytułu uzyskania dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym (autobusem, busem), organizowanym przez pracodawcę (zmniejszenie obowiązków ewidencyjnych dla przedsiębiorców, ułatwienie rozliczeń podatkowych, zmniejszenie obciążeń podatkowych dla pracowników i zachęta do zatrudnienia),
 • kontynuacja prac nad tzw. „kulturą oświadczeń” (zmiany w zakresie kolejnych ustaw umożliwiające składanie oświadczeń w miejsce dotychczas wymaganych zaświadczeń).

–         wsparcie inwestycji:

 • ułatwienie dostępu do ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa – KUKE (m.in. zwiększenie pojemności katalogu składników pochodzenia krajowego o te, które nie są wydobywane i wytwarzane na terytorium RP lub gdy ich parametry wydobywane lub wytwarzane na terytorium RP nie odpowiadają parametrom określonym w kontrakcie eksportowym, co umożliwi zaliczenie do kontraktu eksportowego podlegającego wsparciu produktów z większym udziałem składnika zagranicznego),
 • ułatwienie dostępu przedsiębiorców do finansowania inwestycji ze środków NFOŚiGW i wojewódzkich funduszy ((1) rozszerzenie przedmiotu poręczeń o spłaty pożyczek oraz spłaty odsetek od kredytów lub pożyczek, (2) objęcie dopłatami również opłat ustalanych w umowach leasingu; (3) umożliwienie udzielania wsparcia również przez WFOŚiGW, (4) udostępnienie środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji proekologicznych wszystkim bankom chcącym uczestniczyć w systemie dystrybucji środków publicznych, niezależnie od ich wielkości, obrotów czy zakresu terytorialnego),

–        usprawnienie i ułatwienie firmom prowadzenia wymiany transgranicznej:

 • umożliwienie wydawania niepreferencyjnych świadectw pochodzenia, przez inne niż organy celne, podmioty, tj. Krajową Izbę Gospodarczą (zapewnienie możliwości wyboru przez eksportera miejsca uzyskania świadectwa, ułatwienie dostępu do tej usługi),
 • umożliwienie samodzielnego wystawiania paszportów roślin szerszej grupie podmiotów,
 • ułatwienie wwozu importowanych z państw trzecich produktów (zwiększenie dostępnych punktów granicznych dla produktów, które nie podlegają kontroli fitosanitarnej),

–        ułatwienia w podatku akcyzowym:

 • ułatwienia w zakresie obrotu olejami opałowymi (zmniejszenie obowiązków informacyjnych oraz zastąpienie obecnej kontrowersyjnej i kosztownej sankcji w podatku akcyzowym nałożonej na sprzedawcę olejów za nieterminowe przekazanie do organu celnego zestawienia oświadczeń od nabywców karą grzywny z kodeksu karno-skarbowego, proporcjonalną do skali przewinienia),
 • wprowadzenie wiążącej informacji taryfowej (WIA) w zakresie podatku akcyzowego (możliwość uzyskania informacji od urzędu celnego co do właściwej stawki taryfy celnej do zastosowania – zwiększenie pewności prawnej przedsiębiorców),
 • umożliwienie wydania znaków akcyzy producentom wina będącym rolnikami (zapewnienie podstaw prawnych dla sprzedaży wina przez rolników, usunięcie luki prawnej w tym zakresie).

–         zwolnienie z PIT wartości świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej uzyskanej przez osoby niezamożne korzystające z pomocy społecznej oraz uzyskujące zasiłki rodzinne,

–         ułatwienie w stosowaniu ustawy o kredycie konsumenckim do umów leasingu;

–         zwiększenie dostępu do orzeczeń sądów i trybunałów, jako informacji publicznej;

–         zmniejszenie obowiązków wobec GIODO w zakresie rejestru danych osobowych;

Źródło: www.mg.gov.p


Komentarze są wyłaczone.

Facebook