intense orgasm with unisom unisom and alleve pm interaction unisom safe sleep aid for pregnant pt unisom and ativan ndc for phenergan in alabama daytime unisom

Nieruchomości

VAT od podzielonej działki ?

Podział większego gruntu na działki i ich sprzedaż, stanowi okoliczność wskazującą na zamiar częstotliwego wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, a więc podlega VAT.

Opodatkowanie VAT dostawy towarów uzależnione jest od uznania transakcji za podlegającą opodatkowaniu VAT, statusu podmiotu dokonującego dostawy, a więc posiadania statusu podatnika VAT, jak również określenia stawki VAT właściwej dla dostawy towaru. W świetle art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. definicja towaru obejmuje także grunty, a zatem dostawa gruntów jest czynnością opodatkowaną VAT. Dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę korzysta ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. O opodatkowaniu danego gruntu 23% stawką VAT lub o zastosowaniu zwolnienia decydować będzie jego przeznaczenie. Sprzedaż gruntu niezabudowanego jest zwolniona z VAT, pod warunkiem że zapis w ewidencji gruntów i budynków wskazuje, że grunt ten nie jest ani gruntem budowlanym, ani zabudowanym, jak również gdy na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu będzie można stwierdzić, że grunt ten jest przeznaczony na cele inne niż pod zabudowę. Wątpliwości powstają, gdy nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W tym przypadku należy ustalić przeznaczenie gruntu na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jako podstawy wydawania właścicielom nieruchomości decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadkach gdy brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku gdy ani z aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ani ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie wynika, że grunt jest przeznaczony pod zabudowę, jak również, jeżeli w chwili sprzedaży właściciel gruntu nie dysponuje decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wskazującą na możliwość zabudowy, zasadne jest zastosowanie zwolnienia z VAT transakcji sprzedaży nieruchomości. W świetle art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT podatnikami VAT są m.in. osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Tak więc o statusie podatnika VAT nie decyduje wyłącznie prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, ale również wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT z zamiarem częstotliwości. Dostawa gruntu podlega opodatkowaniu nie tylko, gdy dokonywana jest przez zarejestrowanego podatnika VAT. Również osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą jest obowiązana do opodatkowania VAT dokonanej dostawy gruntu budowlanego lub przeznaczonego pod zabudowę, jeżeli okoliczności wskazują na zamiar wykonywania dostawy w sposób częstotliwy. Przez zamiar częstotliwego dokonywania dostawy należy rozumieć chęć powtarzalnego, a nie jednorazowego wykonywania tej czynności. Aby dostawa nie nosiła znamion wykonywa nia jej w sposób częstotliwy, nie może być realizowana w warunkach wskazujących na zamiar powtarzania czynności. Wskazać należy, że stanowisko organów podatkowych, jeżeli idzie o uznanie za częstotliwą sprzedaży działek wyodrębnionych na skutek podziału większej nieruchomości jest niejednolite. Wydaje się jednak, że dominujący jest w tym zakresie pogląd, zgodnie z którym podział większego gruntu na działki i ich sprzedaż, stanowi okoliczność wskazującą na zamiar częstotliwego wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. W przypadku gdy sprzedaż nieruchomości gruntowej jest obciążona podatkiem od towarów i usług, to na podatniku dokonującym sprzedaży ciąży obowiązek zapłaty VAT od tej transakcji.

Źródło: Gazeta Prawna


Komentarze są wyłaczone.

Facebook

Secured By miniOrange