Prawo handlowe

Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną ze spółek handlowych najczęściej wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Zaletą tej spółki jest niewątpliwie ograniczenie odpowiedzialności wspólników spółki za jej zobowiązania oraz łączenie jej charakteru kapitałowego z jej cechami osobowymi. Konstrukcja ta rysuje się jako elastyczna i łatwa w prowadzeniu.

Aktualnie dostępne są dwa sposoby zakładania spółki: założenie spółki przez internet oraz model tradycyjny, którym zajmiemy się w niniejszym artykule.

Zawiązanie spółki

W tradycyjnym modelu zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pierwszym, koniecznym elementem jest zawarcie umowy spółki. Celem zawarcia umowy spółki z o.o. musimy udać się do notariusza, gdyż zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst pierwotny: Dz. U. 2000 r. Nr 94 poz. 1037)  (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1030)  z późn. zmianami (dalej „K.s.h.„) umowa taka musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

Niezbędnymi składnikami umowy, wskazanymi w art. 157 § 1 K.s.h. są:

1)       firmę i siedzibę spółki,

2)       przedmiot działalności spółki – zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),

3)       wysokość kapitału zakładowego – aktualnie nie mniej niż 5.000,00 złotych,

4)       czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,

5)       liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników -wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50,00 złotych,

6)       czas trwania spółki z o.o., jeżeli jest oznaczony.

Brak któregokolwiek ze wskazanych elementów (z oczywistych względów z wyjątkiem określonego w pkt 6) lub jego sprzeczność z prawem powodują nieważność umowy spółki. Wskazana lista stanowi minimalny zakres regulacji umowy spółki. Formułując treść umowy spółki warto rozważyć dodanie szczególnych rozwiązań dotyczących m.in. powoływania zarządu spółki, kontroli poczynań zarządu przez wspólników, procedur zbycia albo umorzenia udziałów, czy też dziedziczenia udziałów w przypadku śmierci jednego ze wspólników, które usprawnią działanie spółki dopasowując ją do indywidualnych preferencji i potrzeb wspólników.

Z chwilą zawarcia umowy spółki powstaje spółka w organizacji. Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – oprócz zawarcia umowy spółki – jest wymagane jeszcze:

1)       wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego,

2)       powołanie zarządu,

3)       ustanowienie organu nadzoru (rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej), jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki (w spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 zł, a wspólników jest więcej niż 25, powinna być ustanowiona rada nadzorcza lub komisja rewizyjna),

4)       wpis do rejestru.

Zgłoszenie spółki do sądu rejestrowego

Kolejnym krokiem jest rejestracja spółki w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę spółki. Wniosek o rejestrację powinien zostać złożony przez zarząd spółki nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki z o.o. Nie dotrzymanie tego terminu spowoduje odmowę rejestracji spółki.

Wniosek rejestrowy składa się na urzędowym formularzu KRS-W3, a wraz z nim formularze załączników:

–        KRS-WE – dotyczący wspólników spółki,

–        KRS-WM – z danymi o przedmiocie działalności spółki oraz

–        KRS-WK – o osobach uprawnionych do reprezentowania podmiotu.

Ponadto może zajść potrzeba złożenia także innych formularzy, zależnych od przedmiotu działania lub struktury. Formularze podpisują wszyscy członkowie zarządu albo odpowiedni pełnomocnik upoważniony do dokonania tej czynności.

Do wniosku należy dołączyć:

  • umowę spółki (akt notarialnego),
  • oświadczenie wszystkich członków zarządu spółki, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego spółki zostały w całości wniesione przez wszystkich wspólników,
  • dowód ustanowienia tych organów, z wyszczególnieniem składu osobowego, jeżeli w umowie spółki nie powołano członków organów spółki,
  • listę wspólników podpisaną przez wszystkich członków zarządu,
  • wzory podpisów członków zarządu,
  • dowód uiszczenia opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Dodatkowo należy dołączyć także drugi egzemplarz umowy spółki, a także oryginał dokumentu potwierdzającego prawo do lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba.

Z dniem 31 marca 2009 r. weszły w życie nowe regulacje dotyczące rejestracji podmiotów
w Krajowym Rejestrze Sądowym, które wprowadziły zasadę jednego okienka. Zgodnie z art. 19b ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym, dokonując wpisu spółki w Krajowy Rejestrze Sądowym załączyć należy wszystkie wnioski i zgłoszenia konieczne do pełnej rejestracji podmiotu w następujących urzędach:

  • wniosek o wpis lub zmianę wpisu REGON, na druku RG-1
  • zgłoszenie płatnika składek lub jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (druk ZUS-ZPA)
  • zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne, wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku, na druku NIP-2

Koszty

Taksa notarialna za sporządzenie umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego uzależniona jest od wysokości kapitału zakładowego spółki (stawki opłat notarialnych ustalone są w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej). Przy kapitale zakładowym 5 tys. zł wyniesie 160 zł + 23 proc. VAT, czyli 196,80 zł. Za wypis umowy spółki trzeba zapłacić 6 zł + 23 proc. VAT, czyli 7,38 zł za każdą stronę aktu notarialnego. Potrzebne są 2 wypisy umowy – do KRS i dla urzędu skarbowego. Notarialnie poświadczone podpisy członków zarządu kosztują 20 zł + 23 proc. VAT (24,60 zł) od podpisu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 0,5 proc. kapitału zakładowego pomniejszonego o koszt umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego, wpis do KRS i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – wynik w zaokrągleniu do pełnej złotówki.

Ostatnią opłata związana z rejestracją jest opłata sadowa od wniosku o wpis (500 zł) oraz opłaty za ogłoszenie w MSiG (100 zł).

Co po złożeniu wniosku

Sąd rejestrowy na dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ma 14 dni od daty złożenia wniosku.  Kolejne trzy dni robocze liczone od dnia dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sąd ma na przesłanie wniosków do urzędów złożonych wraz z wnioskiem o wpis. Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd skarbowy nadaje spółce NIP i odsyła decyzję o tym z powrotem do sądu rejestrowego, który następnie przesyła decyzję o nadaniu numeru NIP wraz z wypełnionymi formularzami do ZUS – zgłaszając tym samym płatnika składek (jeśli spółka jest zgłaszana jako płatnik składek).

Aby uzyskać pełną zdolność do prowadzenia działalności gospodarczej nowo zarejestrowana spółka powinna otworzyć rachunek bankowy. Dodatkowo podatnicy VAT muszą złożyć wniosek o rejestrację jako podatnika VAT zanim zaczną dostarczać towary lub świadczyć usługi – co najmniej na siedem dni przed pierwszą transakcją VAT.

 

 Facebook