Prawo pracy

Zmiany w prawie pracy 2016

Zmiany w Kodeksie Pracy przede wszystkim istotnie modyfikują obowiązujące do tej pory szczegółowe zasady dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony.

Główne zmiany obejmują m.in. następujące kwestie:

(1)   pracownik może być zatrudniony w jednej firmie na maksymalnie trzech umowach trwających łącznie nie więcej niż 33 miesiące (tzw. limit: 3 umowy / 33 miesiące);

(2)   po przekroczeniu liczby umów, czy dozwolonego czasu ich trwania, umowa z automatu przekształci się w umowę na czas nieokreślony;

(3)   limit nie ma zastosowania do pracowników zatrudnianych na zastępstwo, okres kadencji, do prac sezonowych, a także wtedy, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.

(4)   limit można przekroczyć także „w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie” – przy czym, o zawarciu takiej umowy należy powiadomić okręgowego inspektora pracy, pod rygorem kary grzywny. Dlatego warto zadbać o zgłoszenie wszystkich umów, których termin obowiązywania upływa po 21.11.2018 r. (jeśli są obiektywne przyczyny). Sama zaś przyczyna odstępstwa musi być wpisana w umowie o pracę. Jeżeli pracodawca zatrudnia pracowników na umowę na czas określony, która przekracza dopuszczalne limity, miał obowiązek do 21.05.2016 r. uzupełnić te umowy o informację o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie takich umów (w drodze aneksu);

(5)   dłuższe okresy wypowiedzenia umów na czas określony – okres wypowiedzenia jest uzależniony od stażu pracy u danego pracodawcy. Zrównane zostały okresy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony i czas nieokreślony. Aktualnie, nawet pracownik zatrudniony na czas określony, ze stażem 3-letnim, będzie miał okres wypowiedzenia równy 3-miesiącom; z tym, że obliczając długość okresu wypowiedzenia umowy na czas określony pracodawca nie musi brać pod uwagę okresu zatrudnienia sprzed wejścia w życie nowelizacji;

(6)   z kodeksu pracy wykreślony został przepis dotyczący konieczności wpisywania do umowy na czas określony zawartej na okres powyżej 6 miesięcy, klauzuli zezwalającej na jej rozwiązanie za 14-dniowym okresem wypowiedzenia. Za wypowiedzeniem można rozwiązać każdą umowę o pracę na czas określony, bez względu na czas, na jaki została zawarta i czy przewidują to jej postanowienia.

(7)   Istotne jest, że pomimo jednak zrównania okresów wypowiedzenia umów o pracę na czas określony i nieokreślony, przepisy nie nakładają na pracodawcę obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia umowy o prace na czas określony.

(8)   Nastąpiło również ograniczenie rodzajów umów o pracę do trzech:

  1. umowa o pracę na okres próbny,
  2. umowa o pracę na czas określony,
  3. umowa o pracę na czas nieokreślony.

Tym samym z kodeksu pracy zniknęły umowy o pracę na czas wykonywania określonej pracy. W ich miejsce zawierane będą umowy na czas określony. Nadto, nie ma także osobnej regulacji umowy na czas zastępstwa nieobecnego pracownika. Jak już wskazano powyżej, do umów zawieranych na czas określony w celu zastępstwa pracownika będzie można stosować wyłączenia od  wyżej opisanych limitów czasowych i liczbowych, przy czym znajdą do nich zastosowanie wydłużone okresy wypowiedzenia.

W związku ze zmianami dotyczącymi okresu wypowiedzenia, należy przygotować nowe (lub aneksować) informacje dla pracowników zatrudnionych na czas określony w zakresie obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę (art. 29 §3 pkt 4 Kodeksu pracy).

 Facebook