Archive for czerwiec, 2014

27
cze

Stowarzyszenia w postępowaniach administracyjnych dotyczących innych osób


Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

W mojej dotychczasowej praktyce, w obszarze szeroko pojętej ochrony środowiska (przede wszystkim sprawy wynikające ze sprzeciwu lokalnych społeczności wobec planów budowy ferm norek, lokalizowania kopalni kruszywa, niszczenia dróg publicznych przez przedsiębiorców wykonujących transport bez wymaganych zezwoleń) niezwykle cenna okazała się współpraca z organizacjami społecznymi, w szczególności zakładanymi ad hoc lokalnymi stowarzyszeniami. Wyłącznie ta współpraca pozwoliła w wielu przypadkach na podjęcie skutecznych działań w postępowaniach administracyjnych budzących społeczny sprzeciw, dotykając faktycznego interesu wielu osób, w których jednak krąg podmiotów uprawnionych do ...

26
cze

Ubezpieczenie społeczne wspólnika jednoosobwej spółki z o.o.


Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

W aktualnym stanie prawnym, wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będący osobą fizyczną, jest uznawany za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń. Z tego też tytułu wspólnik taki podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (o ile nie podlega tym ubezpieczeniom obligatoryjnie z innego tytułu) oraz obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. W takim przypadku na wspólniku, jako ubezpieczonym, nie zaś na spółce, ciąży obowiązek zgłoszenia się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jako płatnik składek i jako ubezpieczony, a następnie opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne. Warto jednak ...

25
cze

Nowa postać odpisów zwykłych oraz wyciągu z księgi wieczystej


Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Od dnia 6 sierpnia 2014 r. Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych wydaje odpisy zwykłe księgi wieczystej oraz wyciągi z księgi wieczystej w zmienionej postaci. W nowej postaci system teleinformatyczny „Elektroniczne Księgi Wieczyste” udostępnia także odpisy i wyciągi wydawane w trybie przewidującym możliwość składania, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku o wydanie dokumentu, który po samodzielnym wydrukowaniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego podsiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych. Zmiana ma na celu podniesienie czytelności danych objętych księgą wieczystą, zracjonalizowanie formy graficznej tych dokumentów ...

24
cze

Ułatwienia w wykonywaniu działalności gospodarczej


Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Kolejnych ponad 40 ułatwień w prowadzeniu własnej firmy w ustawie o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, przygotowanej w Ministerstwie Gospodarki we współpracy z organizacjami reprezentującymi przedsiębiorców i innymi resortami. Sejm przyjął ustawę 23 października 2014 r. Dalsze prace nad ustawą będą kontynuowane w Senacie. Projekt wprowadza m.in. zmiany w zakresie procedur kontrolnych w polskich portach morskich, prawa podatkowego oraz ograniczenia obowiązków informacyjnych. Istotne zmiany: -         zmniejszenie obowiązków administracyjnych i informacyjnych w prawie gospodarczym oraz redukcja kosztów działalności: umożliwienie zachowania ważności orzeczenia lekarskiego ...

21
cze

ROZWÓD – wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie


Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Jak napisać pozew rozwodowy ? Poniżej przedstawiono wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie, w którym dodatkowo przewidziano zawarcie przez rozwodzących się małżonków Rodzicielskiego Planu Wychowawczego. Prawnicy Kancelarii prowadząc sprawy rozwodowe, zawsze pomagają rozwodzącym się małżonkom w przygotowaniu Rodzicielskiego Planu Wychowawczego. Pozwala to na oddzielenie bólu rozstania od spraw związanych z dobrem dzieci. Kancelaria reprezentuje w sprawach rozwodowych głównie na terenie Dolnego Śląska. Nasi Klienci to mieszkańcy takich miast jak: Wrocław, Oława, Trzebnica, Milicz, Oleśnica, Oborniki Śląskie, Żmigród, Brzeg Dolny, Prusice, Wołów, Lubin.  

21
cze

Rodzicielski plan wychowawczy – WZÓR – niezbędne podczas rozwodu


Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Rodzicielski plan wychowawczy jest porozumieniem o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, alimentacji i utrzymywania kontaktów z dziećmi po rozwodzie rodziców. Zgodnie z zapisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego jednym z warunków przyznania po rozwodzie pełni władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom jest przedstawienie przez nich w sądzie porozumienia o sposobie sprawowania władzy rodzicielskiej, czyli tzw. Rodzicielskiego Planu Wychowawczego. W Polsce nie ma jednego sztywnego wzoru tego planu. Wystarczy, że będzie zawierał podstawowe informacje dotyczące: bezpośredniej opieki nad dzieckiem oraz zasad kontaktowania się z nim drugiego rodzica  ...

21
cze

Nowelizacja upraszczająca rachunkowość najmniejszych firm


Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Dnia 21 lipca 2014 roku została opublikowana ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. 2014 r. poz. 1100). Zmiany przewidziane w nowelizacji dotyczą m. in.: katalogu jednostek zobowiązanych do stosowania przepisów o rachunkowości oraz definicji jednostek mikro, rezygnacji z obowiązku stosowania zasady ostrożności przez niektóre jednostki mikro, wyłączenia w odniesieniu do tych jednostek możliwości dokonywania wyceny aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia, określenia w formie nowego załącznika zakresu bilansu dla ...

20
cze

Uzyskanie rozwodu


Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Orzeczenie rozwodu jest dopuszczalne, gdy sąd ustali, że pożycie małżeńskie uległo zupełnemu i trwałemu rozkładowi, a nie istnieją tzw. negatywne przesłanki rozwodu. Powszechnie przyjmuje się, że „zupełny i trwały rozkład pożycia” obejmuje sferę duchową („wygaśnięcie uczucia”), fizyczną (brak współżycia) i gospodarczą („osobne konta”). Przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego można podzielić na trzy podstawowe grupy: zawinione (np. agresja i przemoc, odmowa wzajemnej pomocy, poniżanie małżonka, zdrada małżeńska), niezawinione (np. długotrwała nieuleczalna choroba uniemożliwiająca albo w wysokim stopniu utrudniająca wykonywanie obowiązków małżeńskich, poważna choroba psychiczna, ...

17
cze

Ochrona prywatności w internecie – wyrok Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu ws. danych z Google


Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu z 13 maja 2014 roku, iż na wniosek osoby zainteresowanej, Google będzie musiał usunąć ze swojego serwisu dane osobowe, jest niezwykle ważne z punktu widzenia ochrony prywatności w internecie. Decyzja trybunału oznacza poparcie dla tzw. prawa do bycia zapomnianym (right to be forgotten), czyli prawa konkretnych osób do wymazania z obiegu publicznego dotyczących ich informacji. Trybunał w Luksemburgu zaznaczył, że osoba ma prawo poprosić o usunięcie danego wyniku wyszukiwania, jeśli kieruje on do informacji na ...

01
cze

Sejm przyjął poprawki Senatu do przepisów o upadłości konsumenckiej


Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

29 sierpnia 2014 roku Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji przepisów o upadłości konsumenckiej. Problemy z wyjściem ze spirali długów ma w Polsce coraz więcej osób. Przychylnie należy odnieść się zatem do nowelizacji przepisów o upadłości konsumenckiej, łagodzących rygory ogłoszenia upadłości konsumenckiej, wykluczając oddłużenie tylko tych osób, które popadły w kłopoty z powodu winy umyślnej lub rażącej niedbałości. Bankructwo i oddłużenie konsumenta będzie w szczególnych okolicznościach możliwe nawet bez zaspokojenia wierzycieli i ustalenia planu spłat długu. Zgodnie z przyjętym przez posłów zapisem, ...

Facebook