Nieruchomości

27
lut

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Przez zbycie z art. 36 ust. 3 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 778, ze zm.; dalej jako: PlanZagospU) należy rozumieć odpłatną czynność prawną. Korzyść uzyskana z odpłatnego zbycia nieruchomości podlega zaliczeniu na poczet ustalonego odszkodowania z tytułu obniżenia wartości tej właśnie nieruchomości. Okoliczność, że podział nieruchomości, który doprowadził do wyodrębnienia działek, nastąpił po uchwaleniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego nie ma znaczenia dla bytu roszczenia ...

27
wrz

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

W ramach takiej umowy kredytowej bank lub inna instytucja będzie wypłacać właścicielowi nieruchomości kwotę kredytu w całości lub w ratach, a po jego śmierci ma prawo przejąć nieruchomość, o ile spadkobiercy nie spłacą kredytu wraz z odsetkami w terminie 12 miesięcy od śmierci kredytobiorcy. Warto zwrócić uwagę, iż jeżeli wartość nieruchomości przekroczy kwotę należności wobec banku, to bank wypłaci nadwyżkę spadkobiercom. Kredytobiorca pozostanie właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem spółdzielczego własnościowego prawa do nieruchomości i będzie mógł w niej mieszkać aż do ...

25
cze

Nowa postać odpisów zwykłych oraz wyciągu z księgi wieczystej


Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Od dnia 6 sierpnia 2014 r. Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych wydaje odpisy zwykłe księgi wieczystej oraz wyciągi z księgi wieczystej w zmienionej postaci. W nowej postaci system teleinformatyczny „Elektroniczne Księgi Wieczyste” udostępnia także odpisy i wyciągi wydawane w trybie przewidującym możliwość składania, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku o wydanie dokumentu, który po samodzielnym wydrukowaniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego podsiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych. Zmiana ma na celu podniesienie czytelności danych objętych księgą wieczystą, zracjonalizowanie formy graficznej tych dokumentów ...

30
cze

Od 1 marca 2013 wzrosną diety za podróże służbowe


Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Za dobę delegacji na obszarze Polski pracownik otrzyma 30 zł, czyli o 7 zł więcej niż obecnie. Kwota ta będzie mniejsza, jeśli zatrudniony ma zapewnione częściowe wyżywienie. Wyższe będą świadczenia w razie wyjazdu zagranicznego, w tym m.in. do Niemiec czy na Ukrainę.

07
cze

Nareszcie będzie można bezpiecznie złożyć odwołanie do izby skarbowej


Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Już nie trzeba się bać składania odwołań do decyzji podatkowych. Od początku roku urząd skarbowy nie będzie mógł wydać decyzji gorszej niż pierwotna dla odwołującego się podatnika. Ponadto, fiskus będzie musiał zmniejszyć zaliczki na podatek tej osobie, która uprawdopodobni, że są one za wysokie.

19
wrz

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Dotychczas powszczy przedsiębiorstwo energetyczne może się wycofać z warunków przyłączenia? Dotychczas powszechnie przyjmowano, że wydanie warunków przyłączenia jest już wiążącym i ostatecznym potwierdzeniem możliwości włączenia inwestycji do sieci, np. elektroenergetycznej czy gazowej, na warunkach taryfowych. To się może zmienić Przyjęcie wykładni proponowanej w wyroku Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2012 r. pozbawiałoby możliwości uzyskania pozwolenia na budowę inwestorów z warunkami przyłączenia. źródło: Rzeczpospolita 19.09.2012 r.echnie przyjmowano, że wydanie warunków przyłączenia jest już wiążącym i ostatecznym potwierdzeniem możliwości włączenia inwestycji do ...

27
cze

Kara za brak skrzynki na listy


Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Nowe prawo pocztowe przewiduje nawet 10 tys. zł kary za brak skrzynki na listy czy nawet za brak dostępu do niej. Obowiązek umieszczania skrzynek pocztowych dotyczy zarówno właścicieli budynków jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych. Przepis zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2013 r.

18
cze

Za zgodą sąsiadów będziesz mógł wznieść budynek na swojej posesji


Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Właściciel posesji, za zgodą sąsiadów, będzie mógł wznieść budynek na swojej posesji w dowolnej odległości od jej granic. Będą zmiany w zasadach sytuowania budynków na nieruchomości. Ministerstwo Transportu i Budownictwa pracuje nad założeniami do nowego prawa budowlanego. Źródło: Rzeczpospolita

05
cze

Zmiany w legalizacji samowoli budowlnej


Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Samowola budowlana Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie związanych z legalizacją samowoli budowlanej, zwracając uwagę, iż najważniejszymi barierami, z którymi muszą się zmierzyć inwestorzy przystępujący do legalizacji samowoli budowlanej, jest zbyt krótki termin uiszczenia opłaty legalizacyjnej oraz kontrowersje co do możliwości jej umorzenia bądź rozłożenia na raty. Możliwość stosowania ulg i umorzeń w uiszczaniu opłaty legalizacyjnej pozwoliłaby na skorzystanie z legalizacji samowoli budowlanej znacznie większej liczbie inwestorów. Analiza dotychczasowego orzecznictwa sądów administracyjnych w tym ...

Facebook