Zakres usług

Zgłębiona wiedza w danym zakresie to podstawa usług prawnych

Kancelaria świadczy fachową i kompleksową pomoc prawną we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Do problemów Klienta podchodzimy w sposób indywidualny, uwzględniając w przygotowywanych rozwiązaniach problemów prawnych Klienta, także aspekty biznesowe, nie zadowalając się jakimkolwiek rozwiązaniem, lecz tylko rozwiązaniem najlepszym dla Klienta.

Kancelaria specjalizuje się w następujących obszarach prawa:

 • prawo cywilne i handlowe,
 • prawo pracy,
 • publiczne prawo gospodarcze i rynki regulowane,
 • prawo własności intelektualnej,
 • prawo podatkowe,
 • prawo ochrony konkurencji i konsumentów,
 • prawo obrotu nieruchomościami,
 • Postępowania sądowe i arbitraż,
 • Windykacja należności.

Nieruchomości

Świadczone przez Kancelarię usługi prawne w obszarze nieruchomości obejmują m.in.:

 • doradztwo przy nabyciu lub zbyciu nieruchomości,
 • audyt prawny nieruchomości,
 • doradztwo przy realizacji transakcji sprzedaży nieruchomości oraz wynajmu powierzchni biurowych i handlowych,
 • analizy i zaskarżanie aktów prawa miejscowego – miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • doradztwo przy prowadzeniu procesu budowlanego.

Audyt prawny

Kancelaria oferuje usługę analizy prawnej, mającej na celu weryfikację prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej w kontekście obowiązujących przepisów prawa oraz identyfikację ryzyka prawnego.

Zakres analizy:

 • umowy oraz stosowane wzorce umów zawieranych przez Klienta,
 • dokumentacja korporacyjna (w szczególności umów spółek, statutów, uchwał organów spółek, regulaminów zarządu i rady nadzorczej),
 • struktura udziałowa i powiązania kapitałowe,
 • prawa własności przemysłowej / intelektualnej,
 • licencje, koncesje, zezwolenia oraz decyzje administracyjne,
 • prawa własności przemysłowej / intelektualnej,
 • licencja, koncesja, zezwolenia oraz decyzje administracyjne,
 • toczące się postępowania sądowe, sądowo-administracyjne i administracyjne,
 • ryzyko natury prawnej wraz z możliwościami rozwiązań prawnych eliminujących
  lub ograniczających zidentyfikowane ryzyka.

Fuzje i przejęcia

Oprócz podstawowej obsługi prawnej Kancelaria pomaga swoim Klientom przy projektach związanych z połączeniem, przekształceniem lub podziałem spółki, a także ze zbyciem lub nabyciem przedsiębiorstw lub ich części.

Zakres:

 • negocjacje z kontrahentami,
 • audyt prawny spółek lub przedsiębiorstw na potrzeby realizowanej transakcji,
 • przygotowanie dokumentacji prawnej na potrzeby realizowanej transakcji,
 • reprezentacja Klientów przed sądami i właściwymi organami administracji publicznej,

Obsługa korporacyjna

Kancelaria oferuje doradztwo oraz bieżący nadzór nad prawidłowością funkcjonowania organów spółek prawa handlowego, zarówno małych spółek osobowych, jak i rozbudowanych grup spółek.

Zakres pomocy prawnej w wewnętrznych sprawach działalności gospodarczej:

 • zakładanie, przekształcanie oraz likwidacja spółek prawa handlowego, oddziałów oraz przedstawicielstw podmiotów gospodarczych, zmian oraz dostosowywanie umów i statutów spółek do obowiązującego prawa,
 • przygotowywanie projektów umów, uchwał oraz innych niezbędnych dokumentów,
 • obsługa posiedzeń zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
 • reprezentacja w postępowaniach rejestrowych KRS,

Prawo pracy

W ofercie usług prawnych Kancelarii znajduje się pomoc prawna związana z prawem pracy
i polityką personalną Klientów.

Zakres:

 • przygotowywanie oraz analiza dokumentacji pracowniczej, m.in. umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji dla pracowników wszystkich szczebli, regulaminów pracy oraz wynagradzania, regulaminów funduszu socjalnego jak i harmonogramów czasu pracy,
 • prowadzenie negocjacji i sporów  z pracownikami,
 • opracowywanie strategii restrukturyzacji oraz transferu personelu na skutek przejęcia zakładu pracy,

Postępowania sądowe i arbitraż

Kancelaria reprezentuje interesy Klientów we wszystkich rodzajach postępowaniach sądowych, sądowo – administracyjnych oraz arbitrażowych, zarówno przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, sądem polubownym oraz trybunałami arbitrażowymi.

Kancelaria otacza opieką prawną stronę Klienta na wszystkich etapach postępowania, począwszy od kompleksowego przygotowania sprawy, zebrania dowodów, poprzez negocjacje ugodowe, reprezentację Klientów na posiedzeniach sądowych, a na egzekucji orzeczeń kończąc.

Windykacja należności

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę w zakresie windykacji należności finansowych w oparciu  o obowiązujące przepisy prawa.

W ramach przedmiotowej działalności Kancelaria oferuje skorzystanie z następujących usług:

 • Postępowanie polubowne. W ramach tego etapu postępowania podejmowanych jest szereg działań, których celem jest m.in.: ustalenie aktualnego adresu dłużnika, skierowanie formalnoprawnego wezwania do zapłaty, ustalenie przyczyn zaległości oraz podjęcie negocjacji w zakresie terminu oraz sposobu spłaty zobowiązania wraz
  z odsetkami, a w przypadku rozłożenia płatności na raty – czuwanie nad terminowością spłat.
 • Postępowanie sądowe. Celem tego etapu postępowania jest uzyskanie orzeczenia sądowego oraz otwarcie Klientowi drogi do dalszego dochodzenia swoich wierzytelności na drodze postępowania komorniczego.
 • Postępowanie egzekucyjne. Kierując sprawę do kancelarii komorniczej, przekazywane są wszystkie zgromadzone informacje na temat majątku dłużnika. Na ich podstawie formułowany jest wniosek egzekucyjny wskazujący na konkretne składniki majątku, z których zaspokojony ma zostać wierzyciel. Działanie takie prowadzi do szybkiej i skutecznej egzekucji.

Kancelaria na stałe współpracuje z wieloma kancelariami komorniczymi, co pozwala w skuteczny sposób na szybkie odzyskiwanie wierzytelności Klientów.

Warto wiedzieć:

łac. Prior tempore, potior iure.
Pierwszeństwo w czasie daje lepsze prawa.
– Maksyma prawnicza

Facebook