W związku z odbytym szkoleniem przeprowadzonym przez SSO Grzegorza Karasia z Sądu Okręgowego we Wrocławiu, r.pr. Agnieszka Osowiecka – Wasiak uzyskała certyfikat ukończenia szkolenia pn. „Proces frankowy w praktyce z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa SN i TSUE (w szczególności wyroków TSUE z dnia 15.6.2023 r. i z dnia 7.12.2023 r.).

Szkolenie pozwoliło poszerzyć i ugruntować posiadaną wiedzę, dzięki czemu możemy świadczyć dla Klientów Kancelarii najwyższej jakości pomoc prawną.

W trakcie szkolenia zostały omówione kwestie: 

  • wyrok TSUE w sprawie C-520/21 (wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytowego),
  • aktualna sytuacja procesowa spraw frankowych zawisłych przez Sądami powszechnymi w sytuacji braku Uchwały Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 11/21,
  • dotychczas wydane orzeczenia w sprawach rozpoznanych przez TSUE oraz przez Sąd Najwyższy dotyczące „kredytów frankowych”,
  • akty prawa krajowego i europejskiego, dotyczące zawierania umów w oparciu o walutę obcą oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu Najwyższego dotyczącego sposobu zakresu i sposobu dochodzenia roszczeń związanych z zawarciem umowy o kredyt hipoteczny w oparciu o waluty obce,
  • kluczowe zagadnienia związane z procesami frankowymi takie jak: rozróżnienie rodzajów kredytów związanych z walutą obcą, rodzaje roszczeń kredytobiorców i banków, przedawnienie roszczeń, spread walutowy, zawieszenie postępowań sądowych, żądanie zabezpieczenia roszczeń kredytobiorców,
  • rodzaje powództw jakie mogą zostać wytoczone w związku z wykonaniem umów kredytowych w tym powództwa o stwierdzenie nieważności umowy, powództwa o uznanie niektórych klauzul umownych za abuzywne i powództwa o zmianę kredytu na złotowy (tzw. odfrankowanie) oraz skutków wyroków wydanych w tych sprawach,
  • możliwe roszczenia banków wynikające z korzystania z kapitału i sposób obliczania przedawnienia roszczeń kredytobiorców i roszczeń banków.