Banki też mają swój czarny czwartek.
Frankowicze swój mieli 15.01.2015 r.Równowaga stron wymaga, aby każdy miał swój czarny czwartek.Po ponad 3 latach, Sąd Najwyższy podjął WIELKĄ UCHWAŁĘ udzielając odpowiedzi na pytania skierowane w styczniu 2021 r.:
1. Niedopuszczalne jest uzupełnianie umowy po wyeliminowaniu z niej nieuczciwych postanowień umownych (np. kursem średnim NBP, innymi przepisami prawa lub zwyczajem).
2. Eliminacja z umowy postanowień nieuczciwych regulujących przeliczanie świadczeń kursem waluty obcej, skutkuje nieważnością umowy.
3. Nieważną umowę należy rozliczać na podstawie teorii dwóch kondykcji. Strony mogą dokonać potrącenia wzajemnych nienależnych świadczeń.
4. Termin przedawnienia roszczenia banku o zwrot wypłaconej kwoty tytułem kapitału, rozpoczyna się w dniu następującym po zakwestionowaniu umowy przez konsumenta.
5. Żadnej ze stron nieważnej umowy kredytu nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie ze środków pieniężnych.

Wbrew obawom, uchwała nie stanowi wyłomu, ani rewolucji.

Uchwała jest zbieżna z orzecznictwem TSUE.

Jednym słowem – jest dobrze !