Wyrokiem z dnia 28.02.2023 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSA Zbigniew Woźniak), w sprawie o sygn. akt XII C 1756/18 ustalił NIEISTNIENIE stosunku prawnego powstałego na podstawie umowy kredytu EKSTRALOKUM indeksowanego do CHF zawartej we wrześniu 2008 r. z dawnym Kredyt Bank (aktualnie Santander Bank Polska), z powodu nieważności umowy.
Nadto, Sąd zasądził dochodzone kwoty wraz z odsetkami za okres od dnia pouczenia powodów o nieważności (co nastąpiło na rozprawie 14.01.2023 r.) do dnia wydania wyroku (28.02.2023 r.).
Sąd uwzględniając zarzut zatrzymania podniesiony przez bank, wstrzymał wykonanie wyroku w zakresie zasądzonych kwot.

Pozew został wniesiony w lipcu 2018 r., a w sprawie odbyły się 4 rozprawy.
Na ostatniej rozprawie w styczniu 2023 r. powodowie zostali bardzo obszernie pouczeni przez Sąd o skutkach nieważności umowy, przysługujących bankowi roszczeniach, a także wielu innych kwestiach związanych ze skalą i koniecznością wynagrodzenia bankowi okresu w którym powodowie korzystali z kapitału udostępnionego im przez bank.
Natomiast podczas pierwszej rozprawy w marcu 2019 r. Sąd poinformował powodów o zamiarze uzupełnienia umowy kursem średnim NBP.
Należy zatem docenić rozstrzygnięcie ustalające nieistnienie umowy kredytu z powodu jej nieważności.

Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, po odebraniu ostatecznych stanowisk stron na piśmie.

Wyrok jest PRAWOMOCNY.
Apelacja banku, w zakresie nieważności umowy – została oddalona wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 27.06.2024 r., sygn. I ACa 1421/23.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak