Wyrokiem z dnia 24.04.2024 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSR del. Magdalena Rzeszutek – Jaworska), w sprawie o sygn. akt XII C 1877/23 ustalił nieistnienie z uwagi na nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej w kwietniu 2006 r.
Nadto, Sąd zasądził dochodzoną pozwem kwotę wraz z odsetkami od dnia wezwania, która stanowiła nadwyżkę pozostałą po dokonanym potrąceniu kapitału kredytu.
Bank został obciążony kosztami procesu.

Sąd oddalił wnioski dowodowe o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego oraz z zeznań świadka banku, co korzystnie wpłynęło na czas trwania postępowania.

Nieważność umowy Sąd uzasadnił abuzywnością tabeli kursowej, brakiem możliwości jej podzielenia (kurs średni NBP + / – marża), a także brakiem informacji o ryzyku walutowym.

Pozew został wniesiony w październiku 2023 r., a w sprawie odbyła się jedna rozprawa. W czasie trwania sporu zmarł jeden z kredytobiorców, co skutkowało wstąpieniem do sporu spadkobierców.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak