Wyrokiem z dnia 19.02.2024 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Katarzyna Tybur), w sprawie o sygn. akt XII C 1122/21 oddalił pozew kredytobiorców – konsumentów o ustalenie nieważności umowy kredytu denominowanego zawartej w styczniu 2008 r. oraz zasądził na rzecz banku koszty procesu.

Sąd w tym składzie pozostaje odosobniony w swoich poglądach i to pomimo, że w drugiej sprawie na gruncie tożsamej umowy kredytu zawartej kilka miesięcy później, kredytobiorcy (4 miesiące wcześniej) uzyskali prawomocny wyrok ustalający nieważność umowy kredytu:
https://kancelaria-osowiecka.pl/niewaznosc-splaconej-umowy-kredytu-denominowanego-z-czerwca-2008-r-dawnego-deutsche-bank-pbc-aktualnie-deutsche-bank-polska-wyrok-sr-olesnica-z-4-10-2023-r/

W ramach ustnego uzasadnienia, Sąd stwierdził, że Umowa nie jest bezwzględnie nieważna oraz, że nie doszło do naruszenia interesów konsumentów.
Sąd stwierdził, iż Umowa nadawała i nadaje się do wykonywania.
Sąd wskazał, iż w ujęciu „abstrakcyjnym” postanowienia były abuzywne (sic !), lecz Sąd bada takowe postanowienia in concreto.
Powodowie nie wykazali, aby doszło do pokrzywdzenia konsumentów, tj. iżby bank korzystał z uprawnienia do kształtowania w wysokości kursów w oderwaniu od kursów rynkowych.
Sąd wskazał, że powodowie do dnia pojawienia się doniesień medialnych o wzroście kursu nie kwestionowali Umowy oraz płaconych rat.
Sąd wskazał, iż strona powodowa nie wykazała realnego pokrzywdzenia, zaś nie jest wystarczające powoływanie się w tym zakresie na orzecznictwo. Sąd obiektywnie ocenia, czy doszło do pokrzywdzenia.

W związku z rozstrzygnięciem, Klientom Kancelarii zostanie zarekomendowana apelacja po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia wyroku.
Sąd nie dostrzega, że sprawa nie jest o zadośćuczynienie i naprawienie krzywdy, tylko pozostaje sporem na gruncie wad prawnych umowy kredytu i braku informacji o ryzyku kursowym, co winno skutkować oceną umowy, jako nieważnej.

Pozew został wniesiony w sierpniu 2021 r.
Na czas trwania postępowania wpłynęła pandemia, a także zmiana składu Sądu (pierwotnie w sprawie był przydzielony Sędzia Zbigniew Woźniak).

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak