Wyrokiem z dnia 27.11.2023 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Katarzyna Tybur), w sprawie o sygn. akt XII C 646/22 oddalił pozew kredytobiorców – konsumentów o ustalenie nieważności umowy kredytu denominowanego Nordea-Habitat zawartej z dawnym Bankiem Nordea w czerwcu 2007 r. oraz zasądził na rzecz banku koszty procesu.

Sąd w tym składzie pozostaje odosobniony w swoich poglądach.

W ustnych motywach sąd wskazał, że umowa nie jest bezwzględnie nieważna, ani też nie można mówić w tym wypadku o bezskuteczności jej postanowień. Sąd wskazał, że nie zostało wykazane, aby bank nadużywał swojej pozycji w umowie w sposób rażąco naruszający interes konsumentów. W ocenie sądu, problem związany z umową wynika z nadzwyczajnej zmiany okoliczności w postaci wzrostu kursu waluty. Nie jest to jednak podstawa do uznania umowy za nieważną.

W związku z rozstrzygnięciem, Klientom Kancelarii zostanie zarekomendowana apelacja po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia wyroku.
Sąd nie dostrzega, że sprawa nie jest o zadośćuczynienie i naprawienie krzywdy, tylko pozostaje sporem na gruncie wad prawnych umowy kredytu i braku informacji o ryzyku kursowym, co winno skutkować oceną umowy, jako nieważnej.

Pozew został wniesiony w maju 2022 r.
Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak