Wyrokiem z dnia 24.05.2024 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu I Wydział Cywilny i Własności Intelektualnej (SSA Kinga Śliwińska – Buśkiewicz), w sprawie o sygn. akt I ACa 113/23 oddalił w całości apelację banku oraz obciążył bank kosztami postępowania apelacyjnego.

Apelacja banku dotyczyła wyroku z dnia 29.07.2022 r. wydanego przez Sąd Okręgowy w Poznaniu (SSO Magdalena Ławrynowicz), w sprawie o sygn. akt XVIII C 1889/20, którym Sąd stwierdził przesłankowo, że umowa kredytu denominowanego do CHF zawarta z dawnym Deutsche Bank PBC (obecnie Deutsche Bank Polska S.A.) jest nieważna i zasądził od banku na rzecz Klientów Kancelarii zwrot dochodzonych kwot.

Sprawa dotyczyła kredytu spłaconego przedterminowo w 2016 r. W związku z tym, w sprawie wywiedzione zostało powództwo o zapłatę, po uprzednim potrąceniu wypłaconego przez bank kapitału kredytu (jako nienależnego świadczenia). W efekcie, zasądzona została nadwyżka uiszczona na rzecz banku przez kredytobiorców ponad otrzymany kapitał.

W ustnym uzasadnieniu, Sąd wskazał, że umowa była od początku nieważna, a świadczenia ustalone w sposób niejednoznaczny i uzależniony wyłącznie od decyzji banku, a powodowie nie zostali należycie poinformowani o ryzyku walutowym. Dodatkowo, po wyeliminowaniu warunku walutowego, nie jest możliwe ustalenie kwoty kredytu.

Pozew został wniesiony w październiku 2020 r.
Wyrok jest PRAWOMOCNY.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak