Prawomocna NIEWAŻNOŚĆ w sprawie p-ko Getin Noble Bank – kolejna wygrana Klientów Kancelarii w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.

W tej sprawie wszystko wskazuje na to, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny „przespał” złożenie wniosku o zawieszenie postępowania.
Takie wnioski pojawiają się praktycznie we wszystkich sprawach p-ko Getin, a aktualnie BFG wprost w nich wskazuje, że „wnosi o zawieszenie do czasu ogłoszenia upadłości Getin Noble Bank”.

Wyrokiem z dnia 9.03.2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu I Wydział Cywilny (SSA Ewa Barnaszewska), w sprawie o sygn. akt I ACa 329/22 oddalił w apelację banku w zakresie ustalenia nieważności umowy i uchylił wyrok Sądu I instancji w zakresie zasądzenia i kosztów procesu.
W ustnym uzasadnieniu Sąd krótko wskazał, że nieważność należy pozostawić, ale żądanie zapłaty powinno być rozstrzygnięte w inny sposób. Kwestia ta jest drugorzędna zważywszy na to, że kredytobiorcy mają nikłe szanse na odzyskanie jakichkolwiek kwot od Getinu, w szczególności nadwyżki ponad wypłacony kapitał. Ten okręt już dawno zatonął.

Apelacja złożona przez bank dotyczyła wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy I Wydział Cywilny (SSO Joanna Tabor – Wytrykowska) z dnia 21.10.2021 r., sygn. akt I C 388/20 – wyrokiem tym została ustalona nieważność umowy kredytu oraz zasądzona została dochodzona kwota tytułem zwrotu nienależnych świadczeń.

Co ważne – w zakresie ustalenia nieważności umowy kredytu, wyrok stanowi podstawę do wykreślenia hipoteki.
Nadto, skutkiem wyroku ustalającego jest uwolnienie Klientów Kancelarii od toksycznego kredytu i długu, który był nadal o ok. 50 tys. zł wyższy, aniżeli kwota udzielonego kredytu, pomimo prawie 14 lat spłaty kredytu zaciągniętego na 21 lata.

Ważny jest bilans i interes Klientów na gruncie ustalenia nieważności umowy kredytu:
– w 2008 r. bank wypłacił kredyt w kwocie 290.000 zł
– kredyt został udzielony na 21 lat
– spłata trwała 14 lat
– spłacono do banku ok. 520.000 zł
– saldo zadłużenia wg banku na 08.03.2023 r. wynosiło ok. 340.000 zł (plus odsetki przez kolejne 7 lat)

A w ramach umowy, bank wskazał, że całkowity koszt kredytu wyniesie 223.644,80 zł, oczywiście na przestrzeni 21 lat.

WYROK USTALAJĄCY NIEWAŻNOŚĆ UMOWY – JEST PRAWOMOCNY.
Pozew został złożony we wrześniu 2020 r.

Aktualnie, Kancelaria przystępuje do czynności związanych z wykreśleniem hipoteki.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka-Wasiak
radca prawny Michał Przybylak