Nieważność umowy kredytu z maja 2008 r. dawnego Getin Bank Dom Oddział w Łodzi (aktualnie Getin Noble Bank) - wyrok SO Wrocław z 23.05.2023 r.

Wyrokiem z dnia 23.05.2023 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Katarzyna Adamska), w sprawie o sygn. akt XII C 899/21, ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej z dawnym GETIN Bank DOM Oddział w Łodzi i umorzył postępowanie w zakresie żądania zapłaty z uwagi na cofnięcie pozwu w tym zakresie. Wzajemne świadczenia stron zostały potrącone w toku sporu.
Sąd zniósł również koszty procesu, co jest i tak bez znaczenia, gdyż odzyskanie jakichkolwiek kwot z masy upadłości Getin jest czysto hipotetyczne.

Wyrok zapadł po przeprowadzeniu jednej rozprawy.

Co najważniejsze w przypadku każdego sporu z Getin – w razie utrzymania wyroku ustalającego w II instancji, wykreślona zostanie hipoteka, a nieruchomość uwolniona.
Nadto, wyeliminowane zostanie saldo zadłużenia, które wg banku jest aktualnie wyższe o 60 tys. zł od kwoty wypłaconego kredytu i to pomimo 15 lat spłacania.

Pozew został wniesiony w czerwcu 2021 r.
Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak


Bankowy Fundusz Gwarancyjny złożył wniosek o ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank.

Upadłość Getin już wkrótce…

28.04.2023 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny złożył wniosek o ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank S.A.:
https://www.bfg.pl/bfg-zlozyl-wniosek-o-ogloszenie-upadlosci-getin-noble-bank-s-a/?fbclid=IwAR11oWppFGLRxYHAQt5gtf5QHJ6gKuVGRlQMImtniHYmhl4tzCuXMQENpuY#pe-content

Z chwilą ogłoszenia upadłości przez Sąd, wszyscy wierzyciele Getin powinni zgłosić swoje wierzytelności do syndyka masy upadłości, który zostanie wyznaczony przez sąd. Natomiast samo ogłoszenie upadłości nastąpi zapewne za kilka miesięcy.

Konieczność zgłoszenia wierzytelności dotyczy również kredytobiorców, którzy złożyli pozew p-ko Getin.

Termin na zgłoszenie wierzytelności będzie wynosić 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości do wyznaczonego przez Sąd syndyka masy upadłości.

Zgłoszenie wierzytelności będzie musiało nastąpić w drodze elektronicznej poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych: https://krz.ms.gov.pl/#!/application/KRZPortalPUB/1.9/KrzPortalPubGui.StronaGlowna?params=JTdCJTdE&itemId=item-0&seq=0

Na potrzeby zgłoszenia wierzytelności, należy dysponować dowodami zapłaty rat na rzecz Getin (zaświadczenie wydane przez bank, potwierdzenia przelewu, historia rachunku bankowego), za okres od zawarcia umowy kredytu do chwili obecnej.

Klienci Kancelarii, na rzecz których prowadzone są spory p-ko Getin, otrzymają w najbliższym czasie indywidualne informacje.

Agnieszka Osowiecka – Wasiak, radca prawny


Nieważność umowy kredytu z maja 2006 r. dawnego Getin Bank w Katowicach - DOM Oddział w Łodzi (aktualnie Getin Noble Bank) - wyrok SO Opole z 20.04.2023 r.

Nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartej z d. GETIN Bank w Katowicach – DOM Oddział w Łodzi (aktualnie Getin Noble Bank w restrukturyzacji) w maju 2006 r. – wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z 20.04.2023 r.

Wyrokiem z dnia 20.04.2023 r., Sąd Okręgowy w Opolu (SSO Marcin Ilków), w sprawie o sygn. akt I C 1240/22 ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej z dawnym GETIN Bank w Katowicach – DOM Oddział w Łodzi i zasądził od banku na rzecz Klientów Kancelarii zwrot dochodzonych kwot.

Wyrok zapadł po przeprowadzeniu jednej rozprawy.
Kolejny raz trzeba niestety stwierdzić, że wyrok jest trochę „musztardą po obiedzie”, gdyż jest wysoce prawdopodobne, że bank ten upadnie jeszcze w bieżącym roku.
Jednakże, w razie uzyskania prawomocnego wyroku ustalającego, wykreślona zostanie hipoteka, a nieruchomość uwolniona.

Pozew został wniesiony w czerwcu 2022 r.
Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak


PRAWOMOCNA nieważność umowy kredytu z lipca 2008 r. dawnego GETIN Bank S.A. DomBank Hipoteczny Oddział w Łodzi (aktualnie Getin Noble Bank) - wyrok SA Wrocław z 9.03.2023 r.

Prawomocna NIEWAŻNOŚĆ w sprawie p-ko Getin Noble Bank – kolejna wygrana Klientów Kancelarii w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.

W tej sprawie wszystko wskazuje na to, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny „przespał” złożenie wniosku o zawieszenie postępowania.
Takie wnioski pojawiają się praktycznie we wszystkich sprawach p-ko Getin, a aktualnie BFG wprost w nich wskazuje, że „wnosi o zawieszenie do czasu ogłoszenia upadłości Getin Noble Bank”.

Wyrokiem z dnia 9.03.2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu I Wydział Cywilny (SSA Ewa Barnaszewska), w sprawie o sygn. akt I ACa 329/22 oddalił w apelację banku w zakresie ustalenia nieważności umowy i uchylił wyrok Sądu I instancji w zakresie zasądzenia i kosztów procesu.
W ustnym uzasadnieniu Sąd krótko wskazał, że nieważność należy pozostawić, ale żądanie zapłaty powinno być rozstrzygnięte w inny sposób. Kwestia ta jest drugorzędna zważywszy na to, że kredytobiorcy mają nikłe szanse na odzyskanie jakichkolwiek kwot od Getinu, w szczególności nadwyżki ponad wypłacony kapitał. Ten okręt już dawno zatonął.

Apelacja złożona przez bank dotyczyła wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy I Wydział Cywilny (SSO Joanna Tabor – Wytrykowska) z dnia 21.10.2021 r., sygn. akt I C 388/20 – wyrokiem tym została ustalona nieważność umowy kredytu oraz zasądzona została dochodzona kwota tytułem zwrotu nienależnych świadczeń.

Co ważne – w zakresie ustalenia nieważności umowy kredytu, wyrok stanowi podstawę do wykreślenia hipoteki.
Nadto, skutkiem wyroku ustalającego jest uwolnienie Klientów Kancelarii od toksycznego kredytu i długu, który był nadal o ok. 50 tys. zł wyższy, aniżeli kwota udzielonego kredytu, pomimo prawie 14 lat spłaty kredytu zaciągniętego na 21 lata.

Ważny jest bilans i interes Klientów na gruncie ustalenia nieważności umowy kredytu:
– w 2008 r. bank wypłacił kredyt w kwocie 290.000 zł
– kredyt został udzielony na 21 lat
– spłata trwała 14 lat
– spłacono do banku ok. 520.000 zł
– saldo zadłużenia wg banku na 08.03.2023 r. wynosiło ok. 340.000 zł (plus odsetki przez kolejne 7 lat)

A w ramach umowy, bank wskazał, że całkowity koszt kredytu wyniesie 223.644,80 zł, oczywiście na przestrzeni 21 lat.

WYROK USTALAJĄCY NIEWAŻNOŚĆ UMOWY – JEST PRAWOMOCNY.
Pozew został złożony we wrześniu 2020 r.

Aktualnie, Kancelaria przystępuje do czynności związanych z wykreśleniem hipoteki.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka-Wasiak
radca prawny Michał Przybylak


Nieważność umowy kredytu z sierpnia 2006 r. dawnego Getin Bank w Katowicach - DOM Oddział w Łodzi (aktualnie Getin Noble Bank) - wyrok SO Opole z 28.12.2022 r.

Nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartej z d. GETIN Bank w Katowicach – DOM Oddział w Łodzi (aktualnie Getin Noble Bank w restrukturyzacji) w sierpniu 2006 r. – wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z 28.12.2022 r.

Wyrokiem z dnia 28.12.2022 r., Sąd Okręgowy w Opolu (SSO Marta Kulpa), w sprawie o sygn. akt I C 644/21 ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej z dawnym GETIN Bank w Katowicach – DOM Oddział w Łodzi i zasądził od banku na rzecz Klientów Kancelarii zwrot dochodzonych kwot.

Wyrok zapadł po przeprowadzeniu trzech rozpraw i przeprowadzeniu dowodu z opinii biegłego.
Kolejny raz trzeba niestety stwierdzić, że wyrok jest trochę „musztardą po obiedzie”, gdyż jest wysoce prawdopodobne, że bank ten upadnie.
Jednakże, w razie uzyskania prawomocnego wyroku ustalającego, wykreślona zostanie hipoteka, a nieruchomość uwolniona.

Warto też odnotować, że już po wszczęciu restrukturyzacji, Sąd udzielił Klientom Kancelarii zabezpieczenia. Jest to niestety sytuacja odosobniona. Postanowienie jest nieprawomocne, a bank oczywiście już złożył zażalenie.

Pozew został wniesiony w marcu 2021 r.
Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak

ZOBACZ WYROK SĄDOWY

NIEISTNIENIE z uwagi na nieważność umowy kredytu z września 2007 r. dawnego Getin Bank - DOM Oddział w Łodzi (aktualnie Getin Noble Bank) - wyrok SO Poznań z 7.12.2022 r.

Nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartej z d. GETIN Bank DOM Oddział w Łodzi (aktualnie Getin Noble Bank w restrukturyzacji) we wrześniu 2007 r. – wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 7.12.2022 r.

Wyrokiem z dnia 7.12.2022 r., Sąd Okręgowy w Poznaniu (SSO Maria Prusinowska), w sprawie o sygn. akt XII C 373/20 ustalił NIEISTNIENIE stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu indeksowanego CHF zawartej z dawnym GETIN Bank DOM Oddział w Łodzi i zasądził od banku na rzecz Klientów Kancelarii zwrot dochodzonych kwot.

Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym.
Wyrok jest trochę „musztardą po obiedzie”, gdyż jest wysoce prawdopodobne, że bank ten upadnie.
Jednakże, w razie uzyskania prawomocnego wyroku ustalającego, wykreślona zostanie hipoteka, a nieruchomość uwolniona.

Pozew został wniesiony w marcu 2020 r.
Wyrok jest nieprawomocny.

 

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak