Nieistnienie umowy kredytu Własny Kąt Hipoteczny z października 2008 r. zawartej z PKO BP - wyrok SO Legnica z 2.07.2024 r.

Wyrokiem z dnia 2.07.2024 r., Sąd Okręgowy w Legnicy (SSO Joanna Tabor – Wytrykowska), w sprawie o sygn. akt I C 1189/23 ustalił nieistnienie z powodu nieważności umowy kredytu denominowanego Własny Kąt Hipoteczny zawartej w październiku 2008 r. Nadto, Sąd zasądził dochodzoną kwotę wraz z odsetkami od dnia wezwania. Bank został w całości obciążony kosztami procesu.
W tej sprawie kapitał kredytu został potrącony przed złożeniem pozwu.
W ramach ustnego uzasadnienia, Sąd wskazał na dowolność banku w kształtowaniu świadczeń stron, nieuczciwość klauzuli walutowej, a także brak informacji o ryzyku walutowym – co w efekcie skutkuje nieważnością umowy.

Wyrok jest nieprawomocny.
Pozew został wniesiony w październiku 2023 r., a w sprawie odbyły się dwie rozprawy.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak


Nieistnienie umowy kredytu z lutego 2011 r. zawartej z dawnym Nordea Bank (aktualnie PKO BP) wraz z szerokim ustaleniem - wyrok SO Legnica z 20.06.2024 r.

Kolejny WAŻNY i PRECEDENSOWY wyrok, w którym kolejny sąd w PEŁNI zabezpieczył interesy kredytobiorców, udzielając – w drodze ustalenia – kompleksowej ochrony przed bezprawnymi roszczeniami banku o świadczenia dodatkowe, w związku z nieważnością umowy kredytu.

Bankowi nie należy się nic ponad zwrot kapitału kredytu i wynika to z sentencji wyroku.

Wyrokiem z dnia 20.06.2024 r., Sąd Okręgowy w Legnicy (SSO Adam Mika), w sprawie o sygn. akt I C 1060/23 ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu indeksowanego zawartego z dawnym Nordea Bank Polska.
Nadto, Sąd ustalił, że nie istnieje stosunek prawny na podstawie którego PKO BP S.A. posiada uprawnienie do żądania wynagrodzenia za korzystanie przez powodów ze środków pieniężnych udostępnionych w wykonaniu umowy oraz zasądził dochodzoną kwotę wraz z odsetkami od dnia wezwania. Bank został w całości obciążony kosztami procesu.
W tej sprawie kapitał kredytu został w znacznej części potrącony przed złożeniem pozwu.

W ramach ustnego uzasadnienia, Sąd wskazał, że podziela w całości zarzuty przedstawione w pozwie i dalszych pismach procesowych, w szczególności podkreślając brak informacji o ryzyku walutowym sprowadzające się do zapewnienia kredytobiorcy o rychłym spadku kursu CHF.
Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania podniesionego przez bank powołując się na orzecznictwo TSUE oraz dokonane przed złożeniem pozwu potrącenie kapitału kredytu.

Wyrok jest nieprawomocny.
Pozew został wniesiony we wrześniu 2023 r., a w sprawie odbyła się jedna rozprawa.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Michał Przybylak
aplikant radcowski Adam Pelczar


Przegrana PKO BP - oddalenie pozwu o zwrot kapitału - wyrok SO Świdnica z 19.06.2024 r.

Wyrokiem z dnia 19.06.2024 r., Sąd Okręgowy w Świdnicy (SSO Jacek Szerer), w sprawie o sygn. akt I C 19/22 oddalił pozew PKO BP o zapłatę – zwrot części kapitału kredytu, umorzył postępowanie w zakresie cofniętego pozwu – o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu / waloryzację oraz obciążył bank kosztami procesu.

W sprawie Kancelaria podniosła szereg zarzutów wskazujących na bezpodstawność powództwa o zapłatę waloryzacji, a także podniesiony został zarzut nieistnienia wierzytelności banku o zwrot kapitału kredytu z uwagi na złożone oświadczenie o potrąceniu.

Tłem sprawy był pozew kredytobiorców o ustalenie nieważności umowy kredytu, wskutek którego prawomocnie ustalona została nieważność umowy kredytu zawartej w styczniu 2007 r. z PKO BP:
1. Wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 17.11.2022 r. w sprawie o sygn. I C 1819/17, ustalona została nieważność umowy kredytu;
2. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 28.12.2023 r. w sprawie o sygn. I ACa 106/23, oddalona została apelacja banku w zakresie ustalenia nieważności umowy.

Niezwłocznie po wydaniu wyroku przez Sąd Apelacyjny, Kancelaria w imieniu Klientów złożyła bankowi oświadczenie o potrąceniu obejmujące wzajemne nienależne świadczenia kredytobiorców i banku.

W kwestii żądanego zwrotu kapitału kredytu, bank – składając pozew jeszcze przed rozstrzygnięciem pozwu kredytobiorców w I instancji, argumentował, że „zabezpiecza” w ten sposób swój interes, gdyby umowa okazała się być nieważna. W kwestii świadczeń dodatkowych (wynagrodzenie / waloryzacja), bank powoływał się na przepisy o bezumownym korzystaniu z rzeczy, a także zmianę siły nabywczej pieniądza oraz wzrost wartości kredytowanej nieruchomości. W tym zakresie, po wielu miesiącach od wydania przez TSUE orzeczeń dotyczących wynagrodzenia i waloryzacji, bank cofnął pozew w tej części.

Na rozprawie, pełnomocnik banku podtrzymał żądanie pozwu w zakresie „skapitalizowanych odsetek”.

Kancelaria argumentowała, że kredytobiorcy rozliczyli kapitał kredytu w drodze potrącenia w pierwszym możliwym czasie po wydaniu prawomocnego wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu. W związku z tym, nie pozostawali w zwłoce, ani w opóźnieniu w zwróceniu bankowi nienależnego świadczenia – kapitału kredytu.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia, Sąd wskazał, że w całości podziela argumentację zaprezentowaną przez Kancelarię, zarówno w odpowiedzi na pozew, jak i dalszych pismach oraz w ramach ustnego stanowiska przedstawionego na rozprawie.
Co wymaga odnotowania, Sąd na koniec wskazał, że „no to wszystko Państwo wygrali”.

Bank złożył pozew 24.12.2021 r. (data pisma), który wpłynął do sądu 3.01.2022 r. Był to jeden z pierwszych pozwów, gdy po zapowiedziach pełnomocników banków na salach sądowych, banki naprawdę zaczęły pozywać kredytobiorców.
W tym wypadku, Klienci Kancelarii „ośmielili się’ zakwestionować umowę jeszcze w czerwcu 2017 r.
Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak


Przegrana PKO BP - oddalenie pozwu o zwrot kapitału - wyrok SO Legnica z 19.06.2024 r.

Wyrokiem z dnia 19.06.2024 r., Sąd Okręgowy w Legnicy (SSO Zbigniew Juszkiewicz), w sprawie o sygn. akt I C 15/24 oddalił pozew PKO BP o zapłatę – zwrot części kapitału kredytu oraz obciążył bank kosztami procesu.

W sprawie Kancelaria podniosła szereg zarzutów wskazujących na bezpodstawność powództwa o zapłatę waloryzacji, a także podniesiony został zarzut nieistnienia wierzytelności banku o zwrot kapitału kredytu z uwagi na złożone oświadczenie o potrąceniu oraz dopłacenie pozostałej kwoty przez kredytobiorców po prawomocnym wyroku.

Tłem sprawy był pozew kredytobiorców o ustalenie nieważności umowy kredytu, wskutek którego prawomocnie ustalona została nieważność umowy kredytu zawartej w sierpniu 2009 r. z dawnym Nordea Bankiem:
1. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 22.02.2022 r. w sprawie o sygn. I C 233/20, ustalona została nieważność umowy kredytu;
2. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 2.03.2023 r. w sprawie o sygn. I ACa 908/22, oddalona została apelacja banku w zakresie ustalenia nieważności umowy.

Niezwłocznie po wydaniu wyroku przez Sąd Apelacyjny, Kancelaria w imieniu Klientów złożyła bankowi oświadczenie o potrąceniu obejmujące wzajemne nienależne świadczenia kredytobiorców i banku.
Nadto, bank został wezwany do wskazania numeru rachunku bankowego, celem dopłacenia brakującej kwoty kapitału kredytu.

Jednakże, pomimo dokonanego potrącenia, bank pozwał kredytobiorców o zwrot części kapitału kredytu oraz waloryzację.
Co wymaga podkreślenia, pozew obejmujący waloryzację, został złożony już po wydaniu wyroku TSUE z 21.06.2023 r. (C-520/21) oraz postanowienia TSUE z 11.12.2023 r. (C756/22). Bank miał zatem wiedzę, że roszczenie o waloryzację mu nie przysługuje. Ostatecznie, po kilku miesiącach, bank cofnął to roszczenie, ale bez zrzeczenia roszczenia. W tym zakresie, Sąd umorzył postępowanie.

W kwestii żądanego zwrotu kapitału kredytu, bank argumentował, że część spłaty kredytobiorców zaliczył na odsetki liczone od wezwania do zwrotu kapitału do złożenia oświadczenia o potrąceniu oraz prowizję.
Na rozprawie, pełnomocnik banku podtrzymał żądanie pozwu, zupełnie nie zważając na fakt rozliczenia / zwrócenia do banku całej kwoty otrzymanej przez kredytobiorców w ramach wypłaty kapitału kredytu.
Kancelaria argumentowała, że kredytobiorcy rozliczyli kapitał kredytu w drodze potrącenia i dopłaty w pierwszym możliwym czasie po wydaniu prawomocnego wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu oraz wskazaniu przez bank rachunku do dokonania dopłaty. W związku z tym, nie pozostawali w zwłoce, ani w opóźnieniu w zwróceniu bankowi nienależnego świadczenia – kapitału kredytu.
W kwestii kwoty prowizji, Kancelaria argumentowała, że była to opłata skredytowana, której bank nie wypłacił kredytobiorcom i nie może domagać się jej zwrotu. W sytuacji skredytowania prowizji (lub innych opłat) bank faktycznie te środki przerzuca „z kieszeni do kieszeni”, a kwota ta jedynie powiększa kwotę kredytu wskazaną w umowie.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia, Sąd wskazał, że w całości podziela argumentację zaprezentowaną przez Kancelarię, zarówno w odpowiedzi na pozew, jak i dalszych pismach oraz w ramach ustnego stanowiska przedstawionego na rozprawie.
Co wymaga odnotowania, pozew banku Sąd ocenił nie tylko, jako nadużycie prawa, ale jako mający „efekt mrożący i zniechęcający innych kredytobiorców do składania pozwów”.

Bank złożył pozew 14.12.2023 r. (data pisma), który wpłynął do sądu 3.01.2024 r.
Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
aplikant radcowski Adam Pelczar


Nieistnienie umowy kredytu z sierpnia 2010 r. zawartej z dawnym Nordea Bank (aktualnie PKO BP) - wyrok SO Warszawa z 23.05.2024 r.

Wyrokiem z dnia 23.05.2024 r., Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Michał Maj), w sprawie o sygn. akt XXVIII C 22608/22 ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu indeksowanego zawartego z dawnym Nordea Bank Polska. Nadto, Sąd zasądził dochodzoną kwotę wraz z odsetkami od dnia wezwania. Bank został w całości obciążony kosztami procesu.

Sprawa dotyczyła umowy z tzw. hybrydą kwoty kredytu określonej w w umowie w CHF z jednoczesnym zastrzeżeniem, że wypłata będzie w kwocie nie wyższej niż wskazana suma PLN.

W ramach ustnego uzasadnienia, Sąd wskazał, że podziela w całości zarzuty przedstawione w pozwie i dalszych pismach procesowych, w szczególności podkreślając brak informacji o ryzyku walutowym sprowadzające się do zapewnienia kredytobiorcy o rychłym spadku kursu CHF.
Sąd nie uwzględnił zarzut zatrzymania podniesionego przez bank powołując się na orzecznictwo TSUE oraz dokonane przed złożeniem pozwu potrącenie kapitału kredytu.

Wyrok jest nieprawomocny.
Pozew został wniesiony w listopadzie 2022 r., a w sprawie odbyła się jedna rozprawa.
Na czas trwania postępowania wpłynęło obłożenie Wydziału Frankowego.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak


Nieważność umowy kredytu z kwietnia 2002 r. zawartej z dawnym Nordea Bank / Bank Komunalny w Gdyni (aktualnie PKO BP) - wyrok SO Wrocław z 15.05.2024 r.

Wyrokiem z dnia 15.05.2024 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Iwona Wysocka), w sprawie o sygn. akt I C 686/19 ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartego z dawnym Nordea Bank Polska / Bank Komunalny S.A. w Gdyni. Nadto, Sąd zasądził dochodzone kwoty wraz z odsetkami od dnia złożenia pozwu. Bank został w całości obciążony kosztami procesu.

W ramach ustnego uzasadnienia, Sąd wskazał na dowolność banku w kształtowaniu świadczeń stron, nieuczciwość klauzuli walutowej, a także brak informacji o ryzyku walutowym.
Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania podniesiony przez bank, ale nie wpłynęło to na rozstrzygnięcie o odsetkach / nie zostały „obcięte”. Można przyjąć, że to zasługa wyroku TSUE z 14.12.2023 r. C-28/22.

Ciekawostką w sprawie jest to, że kredytobiorcy w ramach zwiększenia kwoty kredytu otrzymali aneks do umowy kredytu indeksowane, który opiewał na sumę CHF. W tym czasie, Nordea Bank udzielał już kredytów denominowanych i jak widać dla pracowników banku było to zupełnie obojętne.

Wyrok jest nieprawomocny.
Pozew został wniesiony w czerwcu 2019 r., a w sprawie odbyło się dziewięć rozpraw.
Na czas trwania postępowania wpłynęła pandemia, oczekiwanie na kolejne TSUE, potem wielką uchwałę Sądu Najwyższego, a także przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak


Nieważność umowy kredytu Własny Kąt Hipoteczny z listopada 2007 r. zawartej z PKO BP - wyrok SO Świdnica z 30.04.2024 r.

Wyrokiem z dnia 30.04.2024 r., Sąd Okręgowy w Świdnicy (SSO Maja Sawicz), w sprawie o sygn. akt I C 326/21 ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego Własny Kąt Hipoteczny. Nadto, Sąd zasądził dochodzone kwoty wraz z odsetkami od dnia doręczenia pozwu bankowi. Bank został w całości obciążony kosztami procesu.
W ramach ustnego uzasadnienia, Sąd wskazał na dowolność banku w kształtowaniu świadczeń stron, nieuczciwość klauzuli walutowej, a także brak informacji o ryzyku walutowym.

Wyrok jest nieprawomocny.
Pozew został wniesiony w lutym 2021 r., a w sprawie odbyły się trzy rozprawy.
Na czas trwania postępowania wpłynęło przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, a także próby „negocjowania” propozycji ugodowej banku, która okazała się być nienegocjowalna.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak


PRAWOMOCNA nieważność umowy kredytu Własny Kąt hipoteczny z maja 2007 r. zawartej z PKO BP - wyrok SA Wrocław z 20.02.2024 r.

Wyrokiem z dnia 20.02.2024 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu I Wydział Cywilny (SSA Adam Jewgraf), w sprawie o sygn. akt I ACa 238/23 oddalił w apelację banku w zakresie ustalenia nieważności umowy i zmienił wyrok w zakresie zasądzenia w ten sposób, że uwzględnił zarzut zatrzymania podniesiony przez bank w postępowaniu II-instancyjnym oddalił roszczenie odsetkowe od daty złożenia przez bank oświadczenia o zatrzymaniu.

Apelacja banku dotyczyła wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy (SSO Jerzy Habaj) z dnia 8.12.2022 r., , w sprawie o sygn. akt I C 2052/21, którym Sąd ustalił nieistnienie stosunku prawnego umowy kredytu denominowanego Własny Kąt Hipoteczny i zasądził od banku na rzecz Klientów Kancelarii zwrot wpłaconych bankowi środków, jako nienależnych.
W ustnym uzasadnieniu Sąd stwierdził, że główną przyczyną nieważności umowy był brak oznaczenia świadczeń stron umowy, gdyż te – były uzależnione od jednostronnych decyzji banku.

Pozew został wniesiony w listopadzie 2021 r.
Wyrok jest PRAWOMOCNY.

Co ważne – w zakresie ustalenia nieważności umowy kredytu, wyrok stanowi podstawę do rozliczenia stron nieważnej umowy kredytu, a także wykreślenia hipoteki.
Nadto, skutkiem wyroku jest uwolnienie Klientów Kancelarii od toksycznego kredytu i długu, który był nadal wyższy, aniżeli kwota udzielonego kredytu, pomimo 16,5 lat spłaty kredytu zaciągniętego na 25 lat.

Ważny jest bilans i interes Klientów na gruncie ustalenia nieważności umowy kredytu:
– w 2007 r. bank wypłacił kredyt w kwocie 190.779 zł
– kredyt został udzielony na 25 lat
– spłata trwała niespełna 16,5 lat
– spłacono do banku ok. 260.000 zł
– saldo zadłużenia wg banku na wczoraj wynosiło ok. 160.000 zł (ten dług nie istnieje wskutek wyroku).
*** po wyroku do zwrotu przez bank zostaje ok. 69.000 zł ***

Aktualnie, Kancelaria przystępuje do rozliczenia nieważnej umowy kredytu, a także wykreślenia hipoteki.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak


Nieważność umowy kredytu Własny Kąt Hipoteczny z sierpnia 2008 r. zawartej z PKO BP - wyrok SO Wrocław z 20.12.2023 r.

Nieważność umowy kredytu denominowanego Własny Kąt Hipoteczny zawartej z PKO BP S.A. w sierpniu 2008 r.
Wyrokiem z dnia 20.12.2023 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Adam Maciński), w sprawie o sygn. akt I C 1496/20 ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego Własny Kąt Hipoteczny i zasądził zwrot dochodzonych kwot wraz z odsetkami od dnia wniesienia pozwu. Bank został również w całości obciążony kosztami procesu.

Wyrok został wydany po przeprowadzeniu jednej rozprawy, ale na czas trwania postępowania wpłynął fakt oczekiwania przez Sąd na uchwałę SN, a także przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, opinii uzupełniającej oraz linia obrony banku zmierzająca do przewleczenia postępowania.
Sąd w całości uwzględnił zarzuty wobec umowy kredytu, co skutkowało uwzględnieniem pozwu.

W ramach ustnego uzasadnienia Sąd wskazał, że umowa jest nieważna z powodu zamieszczenia w niej klauzul niedozwolonych, a także obciążenia kredytobiorcy w całości ryzykiem kursowym.

Pozew został wniesiony w październiku 2020 r.
Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak


Wygrana Klienta Kancelarii przed Sądem Najwyższym w sprawie przeciwko PKO BP (umowa kredytu Nordea-Habitat z 2008 r.) - postanowienie SN z 6.12.2023 r.

6.12.2023 r. w sprawie I CSK 857/23 – Sąd Najwyższy odmawia przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej PKO BP.
Wyrok jest ostateczny. 

Umowa kredytu zawarta z d. Nordea Bankiem – ostatecznie nieważna:

(1) Wyrok Sądu I instancji – 16.06.2020 r. (XII C 592/18; poprzednio I C 813/17), wydany wskutek pozwu złożonego w maju 2017 r.

(2) Wyrok Sądu II instancji – 28.06.2022 r. (I ACa 947/20), wydany wskutek apelacji banku, która została w całości oddalona w zakresie ustalenia nieważności umowy kredytu; w zakresie kwot zasądzonych uwzględniony został zarzut zatrzymania podniesiony przez bank w postępowaniu II instancyjnym.

(3) Wykreślenie hipoteki już nastąpiło w oparciu o wyrok ustalający i przygotowany przez Kancelarię wniosek.

(4) Wskutek czynności podjętych przez Kancelarię po uzyskaniu wyroku sądu II instancji – proces rozliczania z bankiem wzajemnych nienależnych świadczeń trwa z uwagi na wstrzymanie wykonalności wyroku w zakresie zasądzonych kwot, ale kredyt zniknął z rachunku bankowego i uległ wyksięgowaniu z systemu banku.

(5) Wpis w BIK został usunięty.

Sprawę prowadzili:
Agnieszka Osowiecka – Wasiak, radca prawny
Michał Przybylak, radca prawny