Kolejny wyrok z pełną ochroną kredytobiorcy + nieważność umowy kredytu Multiplan z października 2008 r. dawnego BRE Bank (aktualnie mBank) - wyrok SO Wrocław z 16.05.2023 r.

Kolejny WAŻNY i PRECEDENSOWY wyrok, w którym kolejny sąd w PEŁNI zabezpieczył interesy kredytobiorcy, udzielając – w drodze ustalenia – kompleksowej ochrony przed bezprawnymi roszczeniami banku o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, w związku z nieważnością umowy kredytu.

Bankowi nie należy się NIC, poza zwrotem kwoty kapitału kredytu i wynika to z sentencji wyroku.

Ten wyrok cieszy, zwłaszcza, że to kolejne takie rozstrzygnięcie we wrocławskim Sądzie Okręgowym wydane na rzecz Klienta Kancelarii.

Wyrokiem z dnia 16.05.2023 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Ewa Rudkowska – Ząbczyk), w sprawie o sygn. akt 433/20 ustalił, że:

  1. umowa kredytu indeksowanego do CHF typu „Multiplan” zawarta z dawnym BRE Bank w październiku 2008 r., jest NIEWAŻNA,
  2. NIE ISTNIEJE pomiędzy kredytobiorcą a bankiem stosunek prawny, na podstawie którego kredytobiorca byłby zobowiązany do świadczenia na rzecz banku ponad zwrot świadczenia otrzymanego od banku w wykonaniu nieważnej umowy kredytu,
  3. zasądził od banku na rzecz Klienta Kancelarii zwrot wpłaconych bankowi środków, jako nienależnych, a także zwrot kosztów procesu, w tym zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

Istotne w sprawie jest to, że Sąd ponownie dostrzegł potrzebę udzielenia KOMPLEKSOWEJ OCHRONY na rzecz Klienta Kancelarii i uwzględnił powództwo ustalające w zakresie w jakim zostało ono rozszerzone w listopadzie 2021 r., gdy Kancelaria powzięła wiedzę o składanych przez banki pozwach o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału i zwrot kapitału.

W efekcie, uzyskany wyrok eliminuje niepewność co do istnienia innego stosunku prawnego, będącego źródłem innych świadczeń stron, aniżeli zwrot rzeczywiście dokonanych nienależnie świadczeń pieniężnych w wykonaniu nieważnej umowy. Jednym słowem, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego z 1964 r., strony mają sobie zwrócić to, co sobie świadczyły i NIC WIĘCEJ, a bankowi NIE NALEŻY SIĘ ŻADNE DODATKOWE ŚWIADCZENIE.

Tym samym, wyrok stanowi wyraz wypełnienia celów Dyrektywy 93/13 i usuwa niepewność po stronie kredytobiorcy co do zakresu rozliczeń z bankiem wskutek ustalenia nieważności umowy kredytu.

Co wymaga zauważenia, nadal wyrok jest odosobniony (w takiej formule uzyskany przez Kancelarię dopiero po raz jedenasty), gdyż sądy co do zasady nie dostrzegają potrzeby udzielenia takiej ochrony w sytuacji, gdy bank jeszcze nie pozwał kredytobiorców i oddalają powództwo w tym szerszym zakresie, ustalając oczywiście nieważność umowy.

Pozew został wniesiony w kwietniu 2020 r.
Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak


Nieważność (przesłankowa) spłaconej umowy kredytu mPlan z września 2007 r. dawnego BRE Bank (aktualnie mBank) - wyrok SO Legnica z 08.05.2023 r.

Nieważność (przesłankowa) spłaconej umowy kredytu „mPlan” zawartej we wrześniu 2007 r. – wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z 8.05.2023 r.

Wyrokiem z dnia 8.05.2023 r., Sąd Okręgowy w Legnicy (SSO Zbigniew Juszkiewicz), w sprawie o sygn. akt I C 869/22 stwierdził przesłankowo, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta z dawnym BRE Bank (obecnie mBank) jest NIEWAŻNA i zasądził od banku na rzecz Klientów Kancelarii zwrot dochodzonych kwot, jako nienależnych.

Pierwotnie, w tej sprawie w dniu 16.06.2021 r. wydany został przez Sąd Okręgowy w Legnicy wyrok ustalający nieważność umowy kredytu oraz zasądzający dochodzone kwoty (sygn. I C 206/20).

Jednakże, wskutek apelacji banku, wyrok Sądu I instancji został uchylony w całości przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 9.03.2022 r. (sygn. I ACa 1183/21, SSA Andrzej Połata).

Kancelaria zaskarżyła zażaleniem wyrok Sądu II instancji do Sądu Najwyższego. Jednakże zażalenie zostało oddalone przez Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 10.08.2022 r. (sygn. III CZ 209/22, SSN Dariusz Zawistowski – przew., SSN Monika Koba, SSN Agnieszka Piotrowska – spr.), pomimo że podobnych sytuacjach Sąd Najwyższych zażalenia składane przez Kancelarię były uwzględniane.

W konsekwencji, sprawa wróciła do Sądu Okręgowego z wytycznymi Sądu Apelacyjnego i wskazaniem na możliwość przeliczenia spłat kursem średnim NBP.

W sprawie zostało złożone obszerne pismo procesowe, w którym odwołując się do orzecznictwa krajowego, w tym aktualnego stanowiska SN oraz obszernego orzecznictwa TSUE – wykazane zostało, że próba uzupełniania umowy kredytu kursem średnim NBP, jest niedopuszczalna. Powołany został m.in. wyrok TSUE z 8.09.2022 r. (sygn. C-80/21 do C-82/21), który okazał się być dla Sądu Okręgowego kluczowy przy ponownym rozpatrywaniu sprawy.

Trzeba także wskazać, że w toku ponownego postępowania przed Sądem I instancji, Klienci przedterminowo spłacili kredyt i odpadł interes prawny do popierania powództwa o ustalenie. W związku z tym, powództwo zostało zmodyfikowane w ten sposób, że cofnięte zostało żądanie ustalenia, zaś żądanie zapłaty ograniczono do nadwyżki ponad wypłacony kapitał. Poprzedzone to zostało potrąceniem wypłaconego przez bank kapitału kredytu (jako nienależnego świadczenia) ze świadczeniami kredytobiorców tytułem spłat.

W efekcie, wyrokiem z dnia 8.05.2023 r. Sąd Okręgowy w Legnicy (SSO Zbigniew Juszkiewicz) zasądzona została nadwyżka uiszczona na rzecz banku przez kredytobiorców ponad otrzymany kapitał.

W ustnym uzasadnieniu, Sąd wskazał, że umowa była od początku nieważna, a świadczenia ustalone w sposób niejednoznaczny i uzależniony wyłącznie od decyzji banku, a powodowie nie zostali należycie poinformowani o ryzyku walutowym. Dodatkowo, po wyeliminowaniu warunku walutowego, nie jest możliwe uzupełnienie umowy, w tym kursem średnim NBP.

Sąd Okręgowy co prawda przeprowadził dowód z opinii biegłego na okoliczność wyliczenia roszczeń przy zastosowaniu kursu średniego NBP, ale ostatecznie wskazał, że wyroki TSUE są wiążące na równi z uchwałami Sądu Najwyższego, co skutkuje brakiem związania wskazaniami i wytycznymi Sądu Apelacyjnego. Sąd Okręgowy wskazał wprost, że na gruncie wyroku TSUE z 8.09.2022 r. (C-80/21 do C-82/21), nie jest związany wytycznymi i wskazaniami Sądu Apelacyjnego odnoszącymi się do możliwości zastosowania kursu średniego NBP.

Pozew został wniesiony w maju 2020 r.
Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak


Nieważność umowy kredytu mPlan z kwietnia 2008 r. dawnego BRE Bank (aktualnie mBank) - wyrok SO Wrocław z 28.04.2023 r.

Nieważność umowy kredytu indeksowanego typu „mPlan” zawartej z dawnym BRE Bank w kwietniu 2008 r.

Wyrokiem z dnia 28.04.2023 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Małgorzata Kontrym), w sprawie o sygn. akt XII C 988/19 ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego typu „mPlan” i zasądził od banku na rzecz Klienta Kancelarii zwrot wpłaconych bankowi środków, jako nienależnych.

Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, po odebraniu ostatecznych stanowisk stron na piśmie. Treść wyroku pozwala przyjąć, że Sąd w całości uwzględnił zarzuty i roszczenia wywiedzione w sprawie.

Pozew został wniesiony w listopadzie 2019 r.
Czas trwania postępowania wydłużył się znacząco ze względu na pandemię i przeprowadzony dowód z opinii biegłego, który finalnie okazał się nieprzydatny dla rozstrzygnięcia.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak


PRAWOMOCNA nieważność umowy kredytu "MultiPlan" z kwietnia 2008 r. dawnego BRE Bank (aktualnie mBank) - wyrok SA Wrocław z 23.03.2023 r.

Prawomocna NIEWAŻNOŚĆ w sprawie p-ko mBank (Umowa „MultiPlan” z kwietnia 2008 r., dawnego BRE Bank) – kolejna wygrana Klientów Kancelarii w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.

Wyrokiem z dnia 23.03.2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu I Wydział Cywilny (SSA Agnieszka Terpiłowska), w sprawie o sygn. akt I ACa 1455/22 oddalił w apelację banku w zakresie ustalenia nieważności umowy i zmienił wyrok w zakresie zasądzenia w ten sposób, że oddalił roszczenie o zapłatę oraz zniósł koszty procesu.
Oddalenie żądania zapłaty jest wynikiem zastosowania „teorii salda” określonego przez Sąd, jako eliminacja stanu bezpodstawnego wzbogacenia po stronie kredytobiorców oraz z uwagi na brzmienie art. 405 k.c.

Apelacja złożona przez bank dotyczyła wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy I Wydział Cywilny (SSO Medard Rataj) z dnia 27.04.2022 r., sygn. akt I C 408/20 – wyrokiem tym została ustalona nieważność umowy kredytu oraz zasądzona została dochodzona kwota tytułem zwrotu nienależnych świadczeń.

Co ważne – w zakresie ustalenia nieważności umowy kredytu, wyrok stanowi podstawę do rozliczenia stron nieważnej umowy kredytu, a także wykreślenia hipoteki.
Nadto, skutkiem wyroku jest uwolnienie Klientów Kancelarii od toksycznego kredytu i długu, który był nadal o ok. 50 tys. zł wyższy, aniżeli kwota udzielonego kredytu, pomimo prawie 15 lat spłaty kredytu zaciągniętego na 30 lat.

Ważny jest bilans i interes Klientów na gruncie ustalenia nieważności umowy kredytu:
– w 2008 r. bank wypłacił kredyt w kwocie 256.000 zł
– kredyt został udzielony na 30 lat
– spłata trwała prawie 15 lat
– spłacono do banku ok. 270.000 zł
– saldo zadłużenia wg banku na 22.03.2023 r. wynosiło ok. 305.000 zł (plus odsetki przez kolejne 15 lat)

*** po wyroku do zwrotu od banku zostaje ok. 15.000 zł ***

WYROK JEST PRAWOMOCNY.
Pozew został złożony we wrześniu 2020 r.

Aktualnie, Kancelaria przystępuje do rozliczenia nieważnej umowy kredytu, a także wykreślenia hipoteki.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka-Wasiak
radca prawny Michał Przybylak


Przegrana mBank - oddalenie pozwu banku w sprawie "obronnej" - wyrok SO Wrocław z 7.03.2023 r.

Oddalenie pozwu mBank w związku z nieważnością umowy kredytu MultiPlan zawartej z d. BRE Bank (aktualnie mBank) w październiku 2008 r., a także nieważnością umowy o spłatę długu.

Wyrokiem z dnia 7.03.2023 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Katarzyna Adamska), w sprawie o sygn. akt I C 26/20 oddalił pozew mBank wniesiony przeciwko Klientom Kancelarii, a także obciążył bank kosztami procesu.

W sprawie Kancelaria podniosła szereg zarzutów wskazujących na bezpodstawność powództwa.

Tłem sprawy była sytuacja losowa kredytobiorców (utrata pracy przez oboje kredytobiorców), która skutkowała zaprzestaniem spłaty kredytu. Po szeroko zakrojonej windykacji banku, wypowiedzeniu umowy kredytu, kredytobiorcy kierowani strachem przed komornikiem i utratą mieszkania, podpisali z bankiem umowę o spłatę długu. Umowa ta opiewała na kwotę znacznie wyższą niż udzielony 6 lat wcześniej kredyt „frankowy”, który miał być tani i bezpieczny. Dodatkowo, w międzyczasie, bank uzyskał też odszkodowanie z polisy powiązanej z kredytem, ale jak się okazało w toku sporu, w żaden sposób nie zaliczył tego na dług.
W sporze, bank twierdził, że w związku z umową o spłatę długu z 2014 r., kredytobiorcom został  udzielony zupełnie nowy kredyt i to „niefrankowy”. Natomiast umowa z 2014 r. wprost odwoływała się do pierwotnej umowy z 2008 r. i zastrzegała, że nie stanowi odnowienia długu (nowacji). Bank podtrzymując swoje żądanie i jego podstawy, wskazał jakoby doszło do użycia „niefortunnych” określeń w umowie z 2014 r., a także pisemnym stanowisku procesowym. Ups…

W ustnych motywach rozstrzygnięcia, Sąd wskazał, że uzasadniony był zarzut nieważności umowy kredytu zawartej w 2008 r. wynikły na gruncie zawartych w umowie klauzul niedozwolonych i braku informacji o ryzyku walutowym. Konsekwencją tego, było podzielenie przez Sąd zarzutu w przedmiocie braku podstaw do dochodzenia przez bank roszczeń w oparciu o umowę o spłatę długu zawartej w 2014 r., której kauzą była umowa kredytu z 2008 r. Skoro zaś umowa kredytu z 2008 r. jest nieważna, to w oparciu o nią nie mogło powstać „inne” zobowiązanie dochodzone przez bank.

Bank złożył pozew w kwietniu 2019 r.
Wskutek pozwu, został wydany nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przez Sąd Okręgowy w Łodzi. Z powodu uwzględnienia zarzutu niewłaściwości miejscowej podniesionego w ramach sprzeciwu od nakazu zapłaty, sprawa została przekazana do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.
Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak


Nieważność umowy kredytu mPlan z maja 2006 r. dawnego BRE Bank (aktualnie mBank) - wyrok SO Wrocław z 2.02.2023 r.

Nieważność umowy kredytu „mPlan” d. BRE Bank (aktualnie mBank) zawartej w maju 2006 r. – wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 2.02.2023 r.

 

Wyrokiem z dnia 2.02.2023 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Łukasz Solecki), w sprawie o sygn. akt I C 443/20 ustalił, że umowa kredytu „mPlan” indeksowanego do CHF, zawarta z dawnym BRE Bank (obecnie mBank) jest NIEWAŻNA i zasądził od banku na rzecz Klienta Kancelarii zwrot wpłaconych bankowi środków, jako nienależnych.
Sprawa dotyczyła umowy tzw. „starego portfela” mBank z dowolnie ustalanym oprocentowaniem.

Pozew został wniesiony w kwietniu 2020 r.
Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym i jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak


Nieważność umowy kredytu multiPlan z lutego 2010 r. dawnego BRE Bank (aktualnie mBank) - wyrok SO Wrocław z 18.01.2023 r.

Nieważność umowy kredytu zawartej z d. BRE Bank (aktualnie mBank) w lutym 2010 r. – wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 18.01.2023 r.

Wyrokiem z dnia 18.01.2023 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Dominika Romanowska), w sprawie o sygn. akt I C 1503/21 ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF typu MultiPlan, zawarta z dawnym BRE Bank (obecnie mBank) jest NIEWAŻNA i zasądził od banku na rzecz Klientów Kancelarii zwrot wpłaconych bankowi środków, jako nienależnych.

Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym.
Sąd podzielił w całości zarzuty przedstawione przez Kancelarię.
Kolejny raz, bezzasadna okazała się linia obrony banku, w tej sprawie oparta przede wszystkim na tym, że umowa została zawarta po nowelizacji art. 358 kodeksu cywilnego (przeliczanie świadczeń kursem średnim NBP).

Pozew został wniesiony w styczniu 2018 r., a sprawa pierwotnie toczyła się przed Sądem Rejonowym, tylko o zapłatę („nadpłaty”).
Kancelaria przystąpiła do sprawy w sierpniu 2021 r. doprowadzając do istotnej modyfikacji powództwa, która skutkowała uzyskaniem wyroku ustalającego i zasądzającego.
Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak


PRAWOMOCNA nieważność umowy kredytu multiPlan z sierpnia 2005 r. dawnego BRE Bank (aktualnie mBank) - wyrok SA Wrocław z 11.01.2023 r.

Prawomocna NIEWAŻNOŚĆ w sprawie p-ko mBank (Umowa kredytu multiPlan z sierpnia 2005 r.) – kolejna wygrana Klientów Kancelarii w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.

Wyrokiem z dnia 11.01.2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu I Wydział Cywilny (SSA Wojciech Wójcik), w sprawie o sygn. akt I ACa 1878/22 oddalił w całości apelację mBank od wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy I Wydział Cywilny (SSO Donata – Nowocień – Pluta) z dnia 27.07.2022 r., sygn. akt I C 1240/20 i zasądził od banku zwrot kosztów postępowania apelacyjnego.

W niniejszej sprawie, Sąd I instancji stwierdził przesłankowo, że umowa kredytu indeksowanego do CHF typu „multiPlan” zawarta z dawnym BRE Bank (obecnie mBank S.A.) jest NIEWAŻNA i zasądził od banku na rzecz Klientów Kancelarii zwrot wpłaconych bankowi środków, jako nienależnych.

Pierwotnie w sprawie wywiedzione zostało powództwo o ustalenie i zapłatę, ale w toku sporu upłynął termin na jaki została zawarta umowa kredytu. W związku z tym, Kancelaria ponownie dokonała przeliczenia nienależnych świadczeń, następnie potrącając wypłacony przez bank kapitał kredytu (jako nienależne świadczenie), a w konsekwencji – dokonano modyfikacji powództwa. Skutkowało to zasądzeniem różnicy wzajemnych świadczeń, czyli nadwyżki uiszczonej na rzecz banku przez kredytobiorców ponad otrzymany kapitał. W pozostałym zakresie, Sąd umorzył postępowanie i obciążył bank w całości kosztami procesu.

Wyrok zapadł po jednej rozprawie, po niespełna 4 miesiącach postępowania w II instancji.
Tuż przed rozprawą, bank podniósł zarzut zatrzymania kapitału kredytu, a także wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.
Zarzut był o tyle kuriozalny, że kapitał kredytu nie był objęty żądaniem zapłaty w sprawie, a to z uwagi na dokonane przez Kancelarię potrącenie (jeszcze w toku postępowania przed Sądem I instancji) i rozliczenie stron w tym zakresie.

WYROK JEST PRAWOMOCNY.
Pozew został złożony w sierpniu 2020 r.

Aktualnie, Kancelaria przystępuje do wykonania wyroku i odzyskania zasądzonej nadpłaty.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka-Wasiak
radca prawny Michał Przybylak

ZOBACZ WYROK SĄDOWY II INSTANCJI

Nieistnienie umowy kredytu multiPlan z czerwca 2008 r. dawnego BRE Bank (aktualnie mBank) - wyrok SO Wrocław z 23.12.2022 r.

Nieistnienie umowy kredytu „MultiPlan” zawartej z d. BRE Bank (aktualnie mBank) w czerwcu 2008 r., z uwagi na jej nieważność – wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 23.12.2022 r.

Wyrokiem z dnia 23.12.2022 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Anna Strzebinczyk – Stembalska), w sprawie o sygn. akt I C 1588/20 ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu typu „MultiPlan” indeksowanego do CHF zawartej z dawnym BRE Bank (obecnie mBank S.A.), z powodu jej nieważności i zasądził od banku na rzecz Klienta Kancelarii zwrot wpłaconych bankowi środków, jako nienależnych.

Pozew został wniesiony w listopadzie 2020 r.
Wyrok jest nieprawomocny i zapadł na posiedzeniu niejawnym.

Wyrok cieszy tym bardziej, że jeszcze latem br. Sąd w tym samym składzie „tylko” odfrankowił podobną umowę typu 'mPlan” i w związku z tym Kancelaria złożyła apelację. Nie można wykluczyć, że argumentacja zawarta w apelacji sporządzonej przez Kancelarię, tudzież kolejne orzeczenia TSUE z 8.09.2022 r. wpłynęły na tę pozytywną zmianę poglądów.


Nieistnienie umowy kredytu mPlan z kwietnia 2006 r. dawnego BRE Bank (aktualnie mBank) - wyrok SO Wrocław z 23.12.2022 r.

Nieistnienie umowy kredytu „mPlan” zawartej z d. BRE Bank (aktualnie mBank) w kwietniu 2006 r., z uwagi na jej nieważność – wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 23.12.2022 r.

Wyrokiem z dnia 23.12.2022 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Anna Strzebinczyk – Stembalska), w sprawie o sygn. akt I C 1775/20 ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu typu „mPlan” indeksowanego do CHF zawartej z dawnym BRE Bank (obecnie mBank S.A.), z powodu jej nieważności i zasądził od banku na rzecz Klientów Kancelarii zwrot wpłaconych bankowi środków, jako nienależnych.

Pozew został wniesiony w grudniu 2020 r.
Wyrok jest nieprawomocny i zapadł na posiedzeniu niejawnym.

Wyrok cieszy tym bardziej, że jeszcze latem br. Sąd w tym samym składzie „tylko” odfrankowił podobną umowę typu 'mPlan” i w związku z tym Kancelaria złożyła apelację. Nie można wykluczyć, że argumentacja zawarta w apelacji sporządzonej przez Kancelarię, tudzież kolejne orzeczenia TSUE z 8.09.2022 r. wpłynęły na tę pozytywną zmianę poglądów.

O tym wyroku informowaliśmy tu:
https://kancelaria-osowiecka.pl/bezskutecznosc-czesciowa-tzw-odfrankowienie-umowy-kredytu-mplan-z-listopada-2007-r-dawnego-bre-bank-aktualnie-mbank-wyrok-so-wroclaw-z-13-07-2022-r/

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak