Nieważność umowy kredytu indeksowanego typu „mPlan” zawartej z dawnym BRE Bank w kwietniu 2008 r.

Wyrokiem z dnia 28.04.2023 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Małgorzata Kontrym), w sprawie o sygn. akt XII C 988/19 ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego typu „mPlan” i zasądził od banku na rzecz Klienta Kancelarii zwrot wpłaconych bankowi środków, jako nienależnych.

Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, po odebraniu ostatecznych stanowisk stron na piśmie. Treść wyroku pozwala przyjąć, że Sąd w całości uwzględnił zarzuty i roszczenia wywiedzione w sprawie.

Pozew został wniesiony w listopadzie 2019 r.
Czas trwania postępowania wydłużył się znacząco ze względu na pandemię i przeprowadzony dowód z opinii biegłego, który finalnie okazał się nieprzydatny dla rozstrzygnięcia.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak