Prawomocna NIEWAŻNOŚĆ w sprawie p-ko mBank – kolejna wygrana Klientów Kancelarii w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.

Wyrokiem z dnia 7.06.2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu I Wydział Cywilny (SSA Lidia Mazurkiewicz – Morgut – spr., SSA Sławomir Jurkowicz, SSA Andrzej Połata), w sprawie o sygn. akt I ACa 1734/22 oddalił w całości apelację banku. Nadto, bank został obciążony kosztami postępowania apelacyjnego.

Apelacja złożona przez bank dotyczyła wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy (SSO Agata Kawa – Jerka) z dnia 7.06.2022 r., sygn. akt I C 120/22 – wyrokiem tym została ustalona nieważność umowa kredytu i zasądzona została dochodzona kwota wpłacona bankowi. W krótkich motywach, Sąd stwierdził, że umowa zawierała nieuczciwe postanowienia w zakresie przeliczeń świadczeń dwoma odrębnymi kursami, które miał ustalać jednostronnie bank. Konstrukcja umowy nie pozwalała kredytobiorcom ustalić po jakim kursie zostanie przeliczony wypłacany im kredyt, a zatem nie została z nimi uzgodniona kwota kredytu. Kredytobiorcy nie mieli wpływu na treść umowy, która została zawarta w oparciu o stosowany przez bank wzorzec. Sąd uznał, że umowa jest nieekwiwalentna, zaś eliminacja warunku walutowego z umowy musi oznaczać upadek całej umowy kredytu.
Dodatkowo, Sąd podzielił zarzut nieważności umowy na tle wadliwie skonstruowanego postanowienia o zmianach oprocentowania (tzw. stary portfel umów mBank), co powoduje, że umowa jest pozbawiona jednego z elementów wymienionych w art. 69 ust. 1 Prawa bankowego.

WYROK JEST PRAWOMOCNY.
Pozew został złożony w lutym 2022 r.

Aktualnie, Kancelaria przystępuje do rozliczenia nieważnej umowy kredytu, a także wykreślenia hipoteki.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka-Wasiak
radca prawny Michał Przybylak