Wyrokiem z dnia 28.12.2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu I Wydział Cywilny (SSA Małgorzata Bohun), w sprawie o sygn. akt I ACa 106/23 oddalił w apelację banku w zakresie ustalenia nieważności umowy i zmienił wyrok w zakresie zasądzenia w ten sposób, że uwzględnił zarzut zatrzymania podniesiony przez bank w postępowaniu II-instancyjnym.

Apelacja banku dotyczyła wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 17.11.2022 r. (SSO Dominika Romanowska), w sprawie o sygn. akt I C 1819/17, którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego CHF ze stycznia 2007 r., zawartej z PKO i zasądził od banku na rzecz Klientów Kancelarii zwrot wpłaconych bankowi środków, jako nienależnych wraz z odsetkami od dnia doręczenia pozwu bankowi.

Pozew został wniesiony w czerwcu 2017 r.
Wyrok jest PRAWOMOCNY.

Co ważne – w zakresie ustalenia nieważności umowy kredytu, wyrok stanowi podstawę do rozliczenia stron nieważnej umowy kredytu, a także wykreślenia hipoteki.
Nadto, skutkiem wyroku jest uwolnienie Klientów Kancelarii od toksycznego kredytu i długu, który był nadal wyższy, aniżeli kwota udzielonego kredytu, pomimo prawie 16 lat spłaty kredytu zaciągniętego na 30 lat.

Ważny jest bilans i interes Klientów na gruncie ustalenia nieważności umowy kredytu:
– w 2007 r. bank wypłacił kredyt w kwocie 332.270 zł
– kredyt został udzielony na 30 lat
– spłata trwała niespełna 16 lat
– spłacono do banku ok. 350.000 zł
– saldo zadłużenia wg banku na wczoraj wynosiło ok. 335.000 zł (ten dług nie istnieje wskutek wyroku)

*** po wyroku do zwrotu przez bank zostaje ok. 17.000 zł ***

Aktualnie, Kancelaria przystępuje do rozliczenia nieważnej umowy kredytu, a także wykreślenia hipoteki.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak