KOLEJNA NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu hipotecznego dawnego GE Money Bank, która została przedterminowo spłacona.

Wyrokiem z dnia 29.11.2021 r. Sąd Okręgowy w Legnicy I Wydział Cywilny (SSO Katarzyna Pozlewicz – Szymańska), w sprawie o sygn. akt I C 163/20, zasądził dochodzone na rzecz Klientów kwoty stanowiące nadwyżkę ponad wypłacony kapitał kredytu, a to w oparciu o przesłankowe stwierdzenie, że (spłacona już) umowa kredytu indeksowanego do CHF, zawarta z dawnym Ge Money Bank (aktualnie Bank BPH S.A.) jest NIEWAŻNA.

W toku sporu doszło do przedterminowej spłaty kredytu i złożone zostało bankowi oświadczenie o potrąceniu wzajemnych nienależnych świadczeń, celem dokonania rozliczenia z bankiem z tego, co otrzymali kredytobiorcy od banku w wykonaniu nieważnej umowy. Odpadł także interes prawny do popierania powództwa o ustalenie, które zostało cofnięte. W związku z tym, Sąd zasądził na rzecz Klientów Kancelarii od banku nadwyżkę ponad wypłacony kapitał kredytu wraz z odsetkami (zgodnie z żądaniem), a także obciążył bank kosztami procesu. Sąd podzielił prezentowaną przez Kancelarię argumentację, że umowa nie została ważnie zawarta, jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, a na kredytobiorców zostało przerzucone całe i niczym nieograniczone ryzyko walutowe. W związku z obszerną argumentacją banku co do par. 17 umowy (średni NBP + / – marża banku) – Sąd stwierdził, że postanowienie to nie poddaje się testowi niebieskiego ołówka, gdyż marża nie może funkcjonować samodzielnie w obrocie, a także, że sposób tworzenia marży nie był znany powodom w chwili zawarcia umowy, co skutkowało tym, że nie byli w stanie określić swojego zobowiązania z tytułu umowy.

Pozew został złożony w kwietniu 2020 r. Wyrok jest prawomocny. Bank złożył spóźniony wniosek o uzasadnienie wyroku.

Sprawę prowadzą:
Agnieszka Osowiecka-Wasiak, radca prawny
Michał Przybylak, radca prawny