Nieważność umowy kredytu z lutego 2008 r. dawnego Lukas Bank (aktualnie Credit Agricole BP) - wyrok SO Wrocław z 13.03.2024 r.

Wyrokiem z dnia 13.03.2024 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Adam Maciński), w sprawie o sygn. akt I C 409/20 ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego w CHF zawartej w lutym 2008 r. Nadto, Sąd obciążył bank kosztami procesu w całości.
Żądanie zapłaty zostało oddalone z uwagi na zarzut potrącenia podniesiony przez bank w ramach odpowiedzi na pozew.
W ramach ustnego uzasadnienia, Sąd wskazał, że umowa zawiera postanowienia abuzywne, co skutkuje jej nieważnością. Nadto, kredytobiorcy zostali obciążeni nieznanym i nieokreślonym ryzykiem walutowym.

Pozew został wniesiony w styczniu 2020 r., a w sprawie odbyła się jedna rozprawa.
Na czas trwania postępowania wpłynęła pandemia, a także rozbudowana linia obrony banku oraz przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego oraz przesłuchania świadków zawnioskowanych przez bank.

Wyrok jest nieprawomocny.

W czasie trwania sporu, Klienci Kancelarii zostali również pozwani przez bank – w sprawie złożono obszerną odpowiedź na pozew i oczekujemy na sprawiedliwe rozstrzygnięcie.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak


PRAWOMOCNA nieważność umowy kredytu z września 2008 r. dawnego Lukas Bank (aktualnie Credit Agricole Bank Polska) - wyrok SO Wrocław z 16.11.2022 r.

Nieważność umowy kredytu denominowanego, zawartej z d. Lukas Bank (aktualnie Credit Agricole Bank Polska S.A.) we wrześniu 2008 r. – wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 16.11.2022 r.

Wyrokiem z dnia 16.11.2022 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Radosław Nawrocki), w sprawie o sygn. akt XII C 1192/20 ustalił, że umowa kredytu denominowanego do CHF zawarta z dawnym Lukas Bank (obecnie Credit Agricole Bank Polska) jest NIEWAŻNA. Jednocześnie, Sąd uwzględniając zarzut potrącenia podniesiony przez bank w odpowiedzi na pozew – oddalił powództwo o zapłatę. W związku z tym, że powództwo o zapłatę było zasadne w chwili wnoszenia, Sąd obciążył bank kosztami procesu w całości.

Sąd ustalając nieważność umowy kredytu jednoznacznie opowiedział się za sprzecznością umowy kredytu z naturą zobowiązania, a uzupełniająco wskazała na nieokreślenie kwoty kredytu oraz odwołanie do nieweryfikowalnych mechanizmów ustalania kursów CHF przez bank.

Pozew został wniesiony w październiku 2020 r.

Wyrok zapadł po przeprowadzeniu trzech rozpraw, ale czas trwania postępowania wyniknął zasadniczo na tle przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego (co finalnie było zbędne dla rozstrzygnięcia). Jednym słowem, Sąd potrzebował czasu na wydanie wyroku, ale wynik cieszy.

Wyrok jest PRAWOMOCNY. Apelacja banku została oddalona w zakresie ustalenia nieważności umowy kredytu i w niewielkim zakresie uwzględniona w zakresie kosztów procesu – wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26.04.2023 r., sygn. I ACa 8/23.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak