Przegrana Banku BPH - pozbawienie wykonalności Bankowego Tytułu Egzekucyjnego z 2012 r. - wyrok SO Wrocław z 11.03.2024 r.

Wyrokiem z dnia 11.03.2024 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Katarzyna Adamska), w sprawie o sygn. akt XII C 243/20 uwzględnił pozew złożony przez Kancelarię i pozbawił wykonalności Bankowy Tytuł Egzekucyjny wystawiony przez bank w 2012 r., na podstawie którego prowadzona była wobec kredytobiorcy egzekucja. Bank został obciążony kosztami procesu.

W sprawie Kancelaria podniosła szereg zarzutów wskazujących na brak wierzytelności banku objętej BTE, a także nieważność umowy kredytu zawartej z dawnym GE Money Bankiem w marcu 2008 r.

Tłem sprawy była trudna sytuacja kredytobiorcy w jakiej znalazł się wskutek wzrostu kursu CHF (i rat spłat), a także stan zdrowia niepozwalający na pracę.
W efekcie, kredyt nie był spłacany, bank wypowiedział umowę kredytu i wystawił BTE, a następnie wszczął egzekucję.
Kredytobiorca zgłosił się do Kancelarii już w toku trwającej egzekucji.

Wskutek złożonego pozwu i wniosku o zabezpieczenie, który został przez Sąd uwzględniony – egzekucja została zawieszona. Dzięki temu zażegnany został kryzys i wizja utraty mieszkania przez kredytobiorcę.
Po przeprowadzeniu rozbudowanego postępowania dowodowego, BTE został pozbawiony wykonalności.

Pozew wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia został złożony w lutym 2020 r.
Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia poprzez zawieszenie egzekucji zostało wydane 24.04.2020 r. Bank wówczas nie złożył zażalenia.

Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym i jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak