PRAWOMOCNA nieważność umowy kredytu z września 2008 r. dawnego Lukas Bank (aktualnie Credit Agricole Bank Polska) - wyrok SA Wrocław z 26.04.2023 r.

Prawomocna nieważność umowy kredytu denominowanego, zawartej z d. Lukas Bank (aktualnie Credit Agricole Bank Polska S.A.) we wrześniu 2008 r.

Wyrokiem z dnia 26.04.2023 r., Sąd Apelacyjny we Wrocławiu I Wydział Cywilny (SSA Wojciech Wójcik), w sprawie o sygn. akt I ACa 8/23 oddalił w apelację banku w zakresie ustalenia nieważności umowy i w niewielkim zakresie zmienił wyrok w zakresie kosztów procesu.

Apelacja banku dotyczyła wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu (SSO Radosław Nawrocki), w sprawie o sygn. akt XII C 1192/20, którym ustalone zostało, że umowa kredytu denominowanego do CHF zawarta z dawnym Lukas Bank (obecnie Credit Agricole Bank Polska) jest NIEWAŻNA. Jednocześnie, Sąd I instancji uwzględniając zarzut potrącenia podniesiony przez bank w odpowiedzi na pozew – oddalił powództwo o zapłatę. W związku z tym, że powództwo o zapłatę było zasadne w chwili wnoszenia, Sąd obciążył bank kosztami procesu w całości.

WYROK JEST PRAWOMOCNY.
Pozew został złożony w październiku 2020 r.

Aktualnie, Kancelaria przystępuje do rozliczenia nieważnej umowy kredytu, a także wykreślenia hipoteki.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak