Na rzecz Klientów Kancelarii zapadł Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 20.12.2019 r. (SSO Adam Mika) ustalający nieważność w całości umowy kredytu – w sprawie o sygn. akt I C 266/19, wydany w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. dotyczącej kredytu EKSTRALOKUM udzielanego przez Kredyt Bank S.A.

W uzasadnieniu sąd wskazał, iż przedmiotowa umowa kredytu nie może się ostać w obrocie prawnym, gdyż nie ma cech umowy kredytu z art. 69 ust. 1 Prawa bankowego, a ponadto narusza zasady współżycia społecznego. Bank wprowadził do obrotu umowę zawierającą instrument finansowy, co do którego istnienia i wykonywania powodowie nie mieli nawet świadomości. Powodowie nie zostali poinformowani rzeczywistym ryzyku walutowym związanym z umową, a bank przerzucił w całości to ryzyko na powodów. Wobec sankcyjnego skutku unieważnienia nieuczciwych klauzul bank musi ponieść tego ekonomiczne konsekwencje. Powodowie świadomie wybrali skutek w postaci orzeczenia nieważności umowy kredytu, wobec tego sąd dostrzegając przesłanki ku temu, był tym żądaniem powodów związany.

Sąd wskazał przy tym na istnienie interesu prawnego w rozumieniu art. 189 k.p.c. w żądaniu o ustalenie nieważności stosunku prawnego zgłaszanym obok żądań pieniężnych, stwierdzając, iż samo zasądzenie zwrotu nienależnie spełnionych świadczeń bankowi nie przesądzałoby
o stwierdzeniu nieważności samej umowy kredytu.

Wyrok jest prawomocny.
Apelacja banku została oddalona wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 17.05.2022 r. (I ACa 549/20).
Pozew złożono w lipcu 2019 r.

Sprawę prowadzą:
Agnieszka Osowiecka – Wasiak, radca prawny
Michał Przybylak, radca prawny