Na rzecz Klientów Kancelarii zapadł Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 31.01.2020 r. (SSO Ziemowit Barański) ustalający nieważność w całości umowy kredytu – w sprawie o sygn. akt XII C 1402/18, wydany w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. dotyczącej kredytu EKSTRALOKUM udzielanego przez Kredyt Bank S.A.

W uzasadnieniu sąd wskazał, że umowa jest sprzeczna z art. 69 ust. 1 Prawa bankowego i zasadą swobody umów. W konsekwencji, Sąd na podstawie art. 189 KPC ustalił nieważność umowy (w sentencji wyroku) i zasądził na rzecz Klientów Kancelarii wszystkie nienależnie spełnione przez nich na rzecz banku świadczenia.W uzasadnieniu Sąd wskazał m.in., że całokształt postanowień niniejszej umowy kredytu, w szczególności określenie kwoty kredytu, rodzaju, oprocentowania (zawartych na wzorcu umownym) nie pozwalają na odkodowanie głównego zobowiązania stron i nie pozwalają jako określenie tej umowy jako umowy kredytu. Określenie konstrukcji umowy, jako kredyt „denominowany”/”indeksowany” nie pozwala na odkodowanie podstawowych założeń umowy i charakteru kredytu. Zdaniem Sądu, konstrukcja tej umowy jest wadliwa i prowadzi do bezwzględnej nieważności ex tunc.

Wyrok jest nieprawomocny. Pozew został złożony w kwietniu 2018 r.

Sprawę prowadzą:
Agnieszka Osowiecka – Wasiak, radca prawny
Michał Przybylak, radca prawny