Wykreślenie hipoteki zabezpieczającej umowę kredytu typu „Multiplan” zawartą w 2010 r. z mBank.
Wydanie zgody na wykreślenie hipoteki było efektem zawarcia w toku sporu sądowego ugody, korzystnej finansowo dla Klientów Kancelarii.
Jednym z warunków ugody sądowej było wydanie w terminie 30 dni kwitu mazalnego. Ugoda została zawarta w dniu 3.04.2024 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu w dniu 11.06.2024 r. uwzględnił wniosek przygotowany przez Kancelarię i wykreślił z księgi wieczystej nieruchomości hipotekę zabezpieczającą nieważny kredyt „frankowy”.

Wyrok I instancji (SO Wrocław) zapadł 18.01.2023 r.
Wskutek korzystnej finansowo ugody zawartej przez kredytobiorców z bankiem, spór zakończył się po wyroku Sądu I instancji.
Pozew został wniesiony w 2018 r.