Wyrokiem z dnia 27.06.2024 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu I Wydział Cywilny (SSA Ewa Barnaszewska), w sprawie o sygn. akt I ACa 1421/23 oddalił w apelację banku w zakresie ustalenia nieważności umowy i zmienił wyrok w zakresie zasądzenia w ten sposób, że oddalił powództwo stosując tzw. teorię salda, co wpłynęło na rozstrzygnięcie o kosztach procesu. Niestety, uchwała Sądu Najwyższego z 25.04.2024 r. „nie przyjęła” się w tym składzie.
Apelacja banku dotyczyła wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 28.02.2023 r. (SSA Zbigniew Woźniak), w sprawie o sygn. akt XII C 1756/18, którym Sąd ustalił nieistnienie stosunku prawnego powstałego na podstawie umowy kredytu EKSTRALOKUM indeksowanego do CHF zawartej we wrześniu 2008 r. z dawnym Kredyt Bank, z powodu nieważności umowy. Nadto, Sąd zasądził dochodzone kwoty wraz z odsetkami za okres od dnia pouczenia powodów o nieważności (co nastąpiło na rozprawie 14.01.2023 r.) do dnia wydania wyroku (28.02.2023 r.). Sąd uwzględniając zarzut zatrzymania podniesiony przez bank, wstrzymał wykonanie wyroku w zakresie zasądzonych kwot.

Pozew został wniesiony w lipcu 2018 r.
Wyrok jest PRAWOMOCNY.

Co ważne – w zakresie ustalenia nieistnienia (z powodu nieważności) umowy kredytu, wyrok stanowi podstawę do rozliczenia stron nieważnej umowy kredytu, a także wykreślenia hipoteki.
Nadto, skutkiem wyroku jest uwolnienie Klientów Kancelarii od toksycznego kredytu i długu, który był tylko o 30% niższy, aniżeli kwota udzielonego kredytu, pomimo niespełna 16 lat spłaty kredytu zaciągniętego na 20 lat.
Ważny jest bilans i interes Klientów na gruncie ustalenia nieważności umowy kredytu:
– w 2008 r. bank wypłacił kredyt w kwocie 320.000 zł
– kredyt został udzielony na 20 lat
– spłata trwała niespełna 16 lat
– spłacono do banku ok. 500.000 zł
– saldo zadłużenia wg banku na wczoraj wynosiło ok. 200.000 zł (ten dług nie istnieje wskutek wyroku)
*** po wyroku do zwrotu przez bank zostaje ok. 180.000 zł ***

Aktualnie, Kancelaria przystępuje do rozliczenia nieważnej umowy kredytu, a także wykreślenia hipoteki.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak