Wykreślenie hipoteki - wykonanie wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu Getin (postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu)

Wykreślenie hipoteki zabezpieczającej umowę kredytu zawartej z Getin Noble Bank, której nieważność została prawomocnie ustalona przez SO Wrocław.

Tak wygląda wykonanie wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu w dniu 29.02.2024 r. uwzględnił wniosek przygotowany przez Kancelarię i wykreślił z księgi wieczystej nieruchomości hipotekę zabezpieczającą nieważny kredyt „frankowy”.
Natomiast oczekując na łaskę syndyka banku – hipoteka widniałaby w księdze do dzisiaj.
Syndyk Getin zignorował wezwanie Kancelarii o wydanie zgody.

W ten sposób, po uzyskaniu prawomocnego wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu, kończy się kolejny etap sporu z bankiem.
Wyrok I instancji (SO Wrocław) zapadł 24.05.2023 r.
Syndyk nie wniósł apelacji i z tego powodu wyrok uprawomocnił się.


Nieważność umowy kredytu z marca 2008 r. dawnego Getin Bank w Katowicach - DOM Oddział w Łodzi (aktualnie Getin Noble Bank) - wyrok SO Świdnica z 12.06.2023 r.

Wyrokiem z dnia 12.06.2023 r., Sąd Okręgowy w Świdnicy (SSO Maja Sawicz), w sprawie o sygn. akt I C 486/21, ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej z dawnym GETIN Bank S.A. – Dom Oddział w Łodzi oraz zasądził dochodzoną kwotę wraz z odsetkami od dnia wniesienia pozwu.
Nadto, Sąd obciążył bank kosztami procesu.

Wyrok jest nieprawomocny zapadł na posiedzeniu niejawnym po przeprowadzeniu dwóch rozprawy.
Na czas trwania postępowania wpłynął fakt kilkukrotnego zawieszania sprawy przez Sąd.

Pozew został złożony w marcu 2021 r.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak