PRAWOMOCNA nieważność umowy kredytu Nordea - Habitat z października 2008 r. dawnego Nordea Bank (aktualnie PKO BP) - wyrok SO Wrocław z 02.06.2021 r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu zaczyna z powrotem orzekać. Ustalenie nieważności umowy kredytu Nordea – Habitat z 2008 r. d. Nordea Bank. Bank PKO BP znowu pokonany !

W dniu 2.06.2021 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Anna Strzebinczyk – Stembalska, sygn. I C 740/19) wydał wyrok na rzecz Klientów Kancelarii, w którym ustalił w sentencji, że Umowa kredytu mieszkaniowego Nordea – Habitat zawarta w 2008 r. z ówczesnym Nordea Bank (aktualnie PKO BP S.A.) – jest nieważna, a także zasądził wszystkie dochodzone kwoty i koszty procesu.

Motywy rozstrzygnięcia nie są znane, ponieważ wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym tydzień temu, po odebraniu ostatecznych stanowisk stron na piśmie. A ta wspaniała informacja pojawiła się dzisiaj w nocy w Portalu Sądu. Biorąc jednak pod uwagę, że Sąd uwzględnił w całości pozew, z pewnością podzielił zaprezentowaną przez Kancelarię argumentację prawną.

Pozew został złożony w czerwcu 2019 r.
Wyrok jest PRAWOMOCNY – apelacja banku w zakresie ustalenia nieważności umowy kredytu została oddalona przez Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 20.04.2023 r., sygn. akt I ACa 1167/21.

Sprawę prowadzą:
Agnieszka Osowiecka – Wasiak, radca prawny
Michał Przybylak, radca prawny


PRAWOMOCNA nieważność umowy kredytu Nordea - Habitat z maja 2009 r. dawnego Nordea Bank (aktualnie PKO BP) - wyrok SO Wrocław z 22.12.2020 r.

Przedświąteczny prezent dla Klientów Kancelarii w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Umowa kredytu Nordea – Habitat, zawarta w 2009 r. z Bankiem Nordea (kredyt denominowany) jest NIEWAŻNA.

W dniu 22.12.2020 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Ziemowit Barański, sygn. XII C 545/19) wydał wyrok na rzecz Klientów Kancelarii, w którym ustalił w sentencji, że Umowa kredytu Nordea-Habitat zawarta w 2009 r. z ówczesnym Bankiem Nordea (aktualnie PKO BP) – jest nieważna, a także zasądził zwrot wszystkich nienależnych świadczeń spełnionych od 2009 r. oraz koszty procesu.

W ustnym uzasadnieniu Sąd wskazał, że sprawa była nietypowa. Mianowicie kredyt był zaciągany w czasie, gdy kurs CHF podskoczył o 40%, co powinno wzbudzić u kredytobiorców ostrożność. Dodatkowo, kredytobiorcy mieli już wcześniej do czynienia z kredytem „frankowym” w innym banku i przy tej umowie mogli zaobserwować spadek kursu o 35% (lata 2005 – 2008). Stąd, zdaniem Sądu, kredytobiorcy powinni być świadomi ryzyka kursowego i braku stabilności waluty szwajcarskiej (z perspektywy starannego konsumenta).

Podstawą ustalenia nieważności umowy, okazała się wskazywana w pozwie wada umowy polegająca na nieoznaczeniu kwoty kredytu i waluty kredytu. Bank twierdził w toku sporu, że kredyt jest walutowy, co stało w sprzeczności z treścią umowy. Dodatkowo, kwota kredytu została wskazana w umowie w sposób hybrydowy, jako kwota CHF, ale nie więcej niż X złotych polskich. Jednocześnie, Sąd podzielił też zarzut dotyczący niewykonania umowy przez bank, który wypłacił mniej, aniżeli wnioskowali kredytobiorcy i zostało wskazane w umowie w PLN. W zakresie ustalenia, Sąd wskazał, że interes prawny po stronie kredytobiorców „jest bezdyskusyjny”, jeżeli umowa nie została jeszcze wykonana. Zasądzenie nastąpiło wg teorii dwóch kondykcji, jako że bank nie podniósł żadnych zarzutów niweczących (np. potrącenie).

Wyrok jest prawomocny. Apelacja banku została oddalona 28.02.2022 r.

Sprawę prowadzą:
Agnieszka Osowiecka – Wasiak, radca prawny
Michał Przybylak, radca prawny


Nieważność umowy kredytu Nordea – Habitat zawartej z dawnym Nordea Bank (aktualnie PKO BP) w październiku 2008 r. – wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 19.08.2020 r.

Wyrokiem z dnia 19.08.2020 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Marcin Śmigiel), w sprawie o sygn. akt I C 996/18 ustalił, że umowa kredytu denominowanego CHF Nordea – Habitat, zawarta z dawnym Nordea Bankiem (aktualnie PKO BP) w październiku 2008 r. jest NIEWAŻNA, a także zasądził zwrot nienależnych świadczeń oraz koszty procesu.

W ustnym uzasadnieniu Sąd położył największy nacisk na brak informacji o ryzyku walutowym, na które został narażony kredytobiorca zaciągając wieloletni kredyt hipoteczny powiązany z kursem CHF. Zdaniem Sądu, banki oferując „kredyty frankowe”, oferowały faktycznie ryzykowne instrumenty finansowe, nie informując o tym kredytobiorców i jednocześnie obciążając ich całym ryzykiem kursowym, którego w żaden sposób nie można wymodelować w dłuższym okresie czasu. Banki zaś tego ryzyka nie ponosiły, ponieważ korzystały z różnych instrumentów, w tym opcji walutowych, celem zamknięcia swoich pozycji i zbilansowania udzielonego „kredytu frankowego”. Co więcej, zdaniem Sądu, spór był efektem toksycznej sprzedaży kredytów przez banki 12-15 lat temu, gdyż kredytobiorcy otrzymywali jedynie informację o braku zdolności na kredyt złotowy.

Sąd wskazał wręcz, że „kredyt frankowy” jest połączony z elementem hazardu, tylko kredytobiorca zawierając umowę o tym nie wiedział, a bank nie poinformował o skutkach płynących z umowy wynikłych na tle ryzyka kursowego. Zwłaszcza, że bank nie wykazał, iżby ryzyko kursowe było rozłożone równomiernie pomiędzy stronami umowy. Sąd podzielił zarzuty pozwu dotyczące klauzul przeliczeniowych, które są niejednoznaczne, co skutkuje nieważnością umowy kredytu, gdyż nie wiadomo, ile wynosi kwota kredytu, nie ma zasad spłaty kredytu, a tym samym usunięcie klauzuli denominacyjnej skutkuje tym, że nie są znane świadczenia stron. Sąd ustalając nieważność umowy, zastosował w sprawie tzw. teorię dwóch kondykcji i uwzględnił powództwo pieniężne w całości. W związku z tym, że powód sprawę wygrał, zasądzone zostały koszty procesu w całości od banku na rzecz powoda.

Wyrok jest nieprawomocny. Pozew został złożony w czerwcu 2018 r.

Sprawę prowadzą:
Agnieszka Osowiecka – Wasiak, radca prawny
Michał Przybylak, radca prawny


PRAWOMOCNA nieważność umowy kredytu Nordea - Habitat z sierpnia 2008 r. dawnego Nordea Bank (aktualnie PKO BP) - wyrok SO Wrocław z 16.06.2020 r.

Umowa kredytu denominowanego Nordea-Habitat, zawartego z dawnym Bankiem Nordea jest nieważna w świetle wyroku z 16.06.2020 r. w prowadzonej na rzecz Klienta Kancelarii sprawie p-ko PKO BP.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Krzysztof Rudnicki, sygn. akt XII C 592/18) ustalił w sentencji wyroku, że umowa kredytu jest nieważna i zasądził na rzecz powoda zwrot wszystkich wpłat związanych z tą umową (zastosowano zasadę dwóch kondykcji). Wyrok jest nieprawomocny.

Istoty nieważności umowy sąd upatrywał w fakcie wypłaty kwoty środków pieniężnych w PLN, która w żadnym miejscu nie została określona w umowie, przy jednoczesnym wskazaniu kwoty kredytu w CHF i określeniu w umowie, iż kredyt jest udzielany w złotych. Oczywistym dla sądu było posiadanie przez powoda interesu prawnego w żądaniu ustalenia nieważności umowy (art. 189 k.p.c.), skoro byłaby ona wykonywana jeszcze kilkanaście lat. W tej sprawie jeszcze w kwietniu br., Sąd udzielił kredytobiorcy zabezpieczenia, wstrzymując obowiązek spłacania rat kredytu i zakazując jednocześnie bankowi wypowiedzenia umowy, o czym wcześniej już informowaliśmy na blogu.

Wyrok jest prawomocny – apelacja banku została oddalona wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 28.06.2022 r., sygn. I ACa 947/20 (z zastrzeżeniem uwzględnienia zarzutu zatrzymania banku w zakresie wypłaconego kapitału kredytu).

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka-Wasiak,
radca prawny Michał Przybylak