Nieważność umowy kredytu z lipca 2008 r. dawnego Getin Bank DomBank Hipoteczny Oddział w Łodzi (aktualnie Getin Noble Bank) - wyrok SO Wrocław z 14.12.2021 r.

Wyrokiem z dnia 14.12.2021 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Krzysztof Rudnicki), w sprawie o sygn. akt XII C 187/20 ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta z Getin Bank S.A. DOMBank (obecnie Getin Noble Bank S.A.) jest NIEWAŻNA i zasądził od banku na rzecz klientów Kancelarii zwrot wpłaconych bankowi środków jako nienależnych.

W krótkich motywach, Sąd stwierdził, że umowa zawierała nieuczciwe postanowienia w zakresie przeliczeń świadczeń dwoma odrębnymi kursami, które miał ustalać sam bank. Konstrukcja umowy nie pozwalała kredytobiorcom ustalić po jakim kursie zostanie przeliczony wypłacany im kredyt, a zatem nie została z nimi uzgodniona kwota kredytu. Sąd licznie przywołał orzecznictwo, w tym też najświeższe orzeczenia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, uznające, że umowy indeksowane do franka szwajcarskiego, zawierane przez Getin Bank zawierają nieuczciwe postanowienia umowne, których eliminacja musi oznaczać upadek całej umowy kredytu. Na co należy szczególnie zwrócić uwagę, bank pod koniec postępowania podniósł procesowy zarzut zatrzymania i oświadczył kredytobiorcom poza procesem o skorzystaniu z prawa zatrzymania. Sąd, nie po raz pierwszy, podzielił jednak naszą argumentację, że umowa kredytu nie jest umową wzajemną z braku ekwiwalentności świadczeń stron i nie przysługuje w jej przypadku prawo zatrzymania. Częściowe oddalenie dotyczy odsetek, które zostały zasądzone od dnia doręczenia pozwu bankowi.

Pozew został wniesiony w lutym 2020 r. Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak


PRAWOMOCNA nieważność umowy kredytu z lutego 2007 r. dawnego Getin Bank w Katowicach - DOM Oddział w Łodzi (aktualnie Getin Noble Bank) - wyrok SO Legnica z 03.12.2021 r.

KOLEJNA NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu hipotecznego GETIN. Wyrokiem z dnia 3.12.2021 r. Sąd Okręgowy w Legnicy I Wydział Cywilny (SSO Magdalena Krajewska), w sprawie o sygn. akt I C 352/21, ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF, zawarta z dawnym Getin Bank S.A. w Katowicach – DOM Oddział w Łodzi (aktualnie Getin Noble Bank S.A.) jest NIEWAŻNA.

W dalszej kolejności sąd zasądził na rzecz Klientów Kancelarii od banku kwoty, które przekazali tytułem rat kredytu. Sąd podzielił zatem prezentowaną przez Kancelarię argumentację o konieczności ustalenia na przyszłość, że umowa nie wiąże oraz przysługiwaniu Klientom roszczeń finansowych obejmujących to co przekazali faktycznie bankowi.

Pozew został złożony w maju 2021 r.
Wyrok jest PRAWOMOCNY w zakresie ustalenia. Apelacja banku została częściowo uwzględniona w zakresie zasądzenia (teoria salda zwana badaniem stanu zubożenia i wzbogacenia) – wyrokiem z dnia 18.07.2023 r., sygn. I ACa 1331/22.

Sprawę prowadzą:
Agnieszka Osowiecka-Wasiak, radca prawny
Michał Przybylak, radca prawny


PRAWOMOCNA nieważność umowy kredytu z lipca 2008 r. dawnego Getin Bank DomBank Hipoteczny Oddział w Łodzi (aktualnie Getin Noble Bank) - wyrok SO Legnica z 21.10.2021 r.

KOLEJNA NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu hipotecznego GETIN.

Wyrokiem z dnia 21.10.2021 r. Sąd Okręgowy w Legnicy I Wydział Cywilny (SSO Joanna Tabor-Wytrykowska), w sprawie o sygn. akt I C 388/20, ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF, zawarta z dawnym Getin Bank S.A. DOM Hipoteczny Oddział w Łodzi (aktualnie Getin Noble Bank S.A.) jest NIEWAŻNA.

W dalszej kolejności sąd zasądził na rzecz Klientów Kancelarii od banku kwoty, które przekazali tytułem rat kredytu.Sąd podzielił zatem prezentowaną przez Kancelarię argumentację o konieczności ustalenia na przyszłość, że umowa nie wiąże oraz przysługiwaniu Klientom roszczeń finansowych obejmujących to co przekazali faktycznie bankowi.

Pozew został złożony we wrześniu 2020 r.
Wyrok jest PRAWOMOCNY w zakresie ustalenia nieważności umowy kredytu. Apelacja banku została oddalona wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9.03.2023 r., sygn. I ACa 329/22. W części zasądzającej wyrok Sądu I instancji został uchylony z uwagi na pogląd oparty o „teorię salda”. Jest to jednak bez znaczenia w kontekście oczywistej niewypłacalności banku znajdującego się na chwilę orzekania przez Sąd II instancji w restrukturyzacji, która raczej zmierza ku upadłości GNB.

Sprawę prowadzą:
Agnieszka Osowiecka-Wasiak, radca prawny
Michał Przybylak, radca prawny


Nieważność umowy kredytu z czerwca 2008 r. dawnego Getin Bank w Katowicach - DOM Oddział w Łodzi (aktualnie Getin Noble Bank) - wyrok SO Jelenia Góra z 13.07.2021 r.

KOLEJNA NIEWAŻNOŚĆ UMOWY GETIN (dawny DomBank Hipoteczny). W dniu 13 lipca 2021 roku w sprawie naszych Klientów przeciwko Getin Noble Bank S.A., Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, SSO Dorota Witek, wydał wyrok, którym USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu zawartej z dawnym DomBank Hipoteczny oraz stosując TEORIĘ 2 KONDYKCJI zasądził na rzecz powodów całość dochodzonego roszczenia pieniężnego, jak również zasądził od banku zwrot kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa prawnego (I C 678/20).

Pozew został złożony w czerwcu 2020 r. Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
Agnieszka Osowiecka-Wasiak, radca prawny
Michał Przybylak, radca prawny


Nieważność umowy kredytu z marca 2008 r. dawnego Getin Bank w Katowicach - DOM Oddział w Łodzi (aktualnie Getin Noble Bank) - wyrok SO Wrocław z 23.10.2020 r.

Z radością informujemy o kolejnej naszej wygranej ! Tym razem, wygrana z Getin Noble Bank S.A. przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu – wyrok z dnia 23.10.2020 r., sygn. akt XII C 813/18 (SSO Ziemowit Barański): ustalenie w sentencji orzeczenia nieważności umowy kredytu w całości oraz zasądzenie zwrotu świadczeń kredytobiorców wobec banku jako nienależnych (zgodnie z teorią dwóch kondykcji.

Sąd uznał, że umowa zawarta z dawnym Getin Bankiem (DOM Bank) z 2008 r., indeksowana do franka szwajcarskiego powinna być uznana w całości za nieważną, a to z uwagi na fakt, iż eliminacja z tej umowy klauzul niedozwolonych, określających przeliczenia kursowe, w tym także zasady oprocentowania wg tzw. indeksu DBCHF – które to klauzule statuują główne świadczenia stron i pozostają niejednoznaczne – nie pozwala na dalsze istnienie i wykonywanie tej umowy. Co istotne, konkretny wzorzec umowy z DOM Bank zawierał tzw. pouczenie kredytobiorcy o ryzyku kursowym, jednak zdaniem Sądu informacja po pierwsze nie odnosiła się do tego konkretnego kredytu z umowy, a pokazywała pewien model, po drugie zaś, sposób jej zredagowania miał jedynie utwierdzać kredytobiorcę, że kredyt powiązany z walutą CHF jest dla niego korzystny.

Sąd także zauważył, że w istocie banki są instytucją zaufania publicznego i nawet jeśli w 2008 r. nie było wyraźnego przepisu nakładającego konkretne obowiązki informowania kredytobiorców o wszelkich skutkach sprzedawanego produktu, to nie oznacza to, że bank powinien oferować
produkt zbliżony do – jak to określił Sąd – gier losowych lub hazardu. Co równie istotne w kontekście orzecznictwa apelacji wrocławskiej, Sąd w składzie orzekającym jednoznacznie opowiedział się za niemożnością uzupełniania umowy przepisem dyspozytywnym w rodzaju kursu średniego NBP i przed zamknięciem rozprawy oddalił wniosek banku o biegłego na tę okoliczność. Nie pierwszy już raz Sąd w tym składzie jasno wskazał, że dopóki umowa kredytu nie została wykonana (spłacona) istnieje interes prawny w ustaleniu, czy jest ważna czy nie (art. 189 k.p.c.). Roszczenia pieniężne zasądzono zgodnie z polskim porządkiem prawnym – wg teorii dwóch kondykcji.

Wyrok zapadł po 3 latach sporu. Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
Agnieszka Osowiecka – Wasiak, radca prawny
Michał Przybylak, radca prawny