Nieważność umowy kredytu z maja 2008 r. dawnego Getin Bank Dom Oddział w Łodzi (aktualnie Getin Noble Bank) - wyrok SO Wrocław z 23.05.2023 r.

Wyrokiem z dnia 23.05.2023 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Katarzyna Adamska), w sprawie o sygn. akt XII C 899/21, ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej z dawnym GETIN Bank DOM Oddział w Łodzi i umorzył postępowanie w zakresie żądania zapłaty z uwagi na cofnięcie pozwu w tym zakresie. Wzajemne świadczenia stron zostały potrącone w toku sporu.
Sąd zniósł również koszty procesu, co jest i tak bez znaczenia, gdyż odzyskanie jakichkolwiek kwot z masy upadłości Getin jest czysto hipotetyczne.

Wyrok zapadł po przeprowadzeniu jednej rozprawy.

Co najważniejsze w przypadku każdego sporu z Getin – w razie utrzymania wyroku ustalającego w II instancji, wykreślona zostanie hipoteka, a nieruchomość uwolniona.
Nadto, wyeliminowane zostanie saldo zadłużenia, które wg banku jest aktualnie wyższe o 60 tys. zł od kwoty wypłaconego kredytu i to pomimo 15 lat spłacania.

Pozew został wniesiony w czerwcu 2021 r.
Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak


Wygrana Klientów Kancelarii przed Sądem Najwyższym w sprawie przeciwko PKO BP (umowa kredytu konsolidacyjnego z 2005 r.) - postanowienie SN z 15.03.2023 r.

15.03.2023 r. w sprawie I CSK 4348/22 – Sąd Najwyższy odmawia przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej PKO BP.
Wyrok jest ostateczny. 

Umowa kredytu ostatecznie nieważna:

(1) Wyrok Sądu I instancji – 5.11.2020 r. (I C 997/20), wydany wskutek pozwu złożonego w lipcu 2020 r.

(2) Wyrok Sądu II instancji – 9.02.2022 r. (I ACa 132/21), wydany wskutek apelacji banku, która została w całości oddalona.

(3) Wykreślenie hipoteki już nastąpiło w oparciu o wyrok ustalający i przygotowany przez Kancelarię wniosek.

(4) Wskutek czynności podjętych przez Kancelarię po uzyskaniu wyroku sądu II instancji – proces rozliczania z bankiem wzajemnych nienależnych świadczeń został zakończony, a kredyt zniknął z rachunku bankowego i uległ wyksięgowaniu z systemu banku.

Sprawę prowadzili:
Agnieszka Osowiecka – Wasiak, radca prawny
Michał Przybylak, radca prawny


Wykreślenie hipoteki - wykonanie wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu EKSTRALOKUM d. Kredyt Banku (postanowienie Sądu Rejonowego w Oleśnicy)

Wykreślenie hipoteki zabezpieczającej umowę kredytu zawartej z dawnym Kredyt Bank (aktualnie Santander Bank Polska), której nieważność została prawomocnie ustalona przez SO Wrocław.

Tak wygląda wykonanie wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu.

Sąd Rejonowy w Oleśnicy uwzględnił wniosek przygotowany przez Kancelarię i wykreślił z księgi wieczystej nieruchomości hipotekę zabezpieczającą nieważny kredyt „frankowy”.
Natomiast oczekując na łaskę banku – hipoteka widniałaby w księdze do dzisiaj. Santander Bank zignorował wezwania Kancelarii o wydanie zgody.
W ten sposób, po uzyskaniu prawomocnego wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu, kończy się kolejny etap sporu z bankiem.
Wyrok w I instancji (SO Wrocław) zapadł 27.01.2022 r.
Wyrok II instancji (SA Wrocław) zapadł 13.12.2022 r.


PRAWOMOCNA nieważność umowy kredytu EKSTRALOKUM z listopada 2007 r. dawnego Kredyt Banku (aktualnie Santander Bank Polska) - wyrok SA Wrocław z 11.01.2023 r.

Prawomocna NIEWAŻNOŚĆ w sprawie p-ko Santander Bank Polska (Umowa EKSTRALOKUM z listopada 2007 r., dawnego Kredyt Bank) – kolejna wygrana Klientów Kancelarii w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.

Wyrokiem z dnia 11.01.2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu I Wydział Cywilny (SSA Wojciech Wójcik – spr., SSA Grażyna Matuszek, SSA Adam Jewgraf), w sprawie o sygn. akt I ACa 453/21 oddalił w całości apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy I Wydział Cywilny (SSO Agata Kawa – Jerka) z dnia 23.12.2020 r., sygn. akt I C 83/20.
Jednocześnie Sąd oddalił apelację złożoną przez Kancelarię, w związku z zastosowaną przez Sąd I instancji teorią salda. Skutkowało to obciążeniem powodów kosztami postępowania apelacyjnego w wysokości stosunkowej.

W niniejszej sprawie, Sąd I instancji ustalił nieważność umowy kredytu i w tym zakresie wyrok stanowi podstawę do rozliczenia stron nieważnej umowy kredytu, a także wykreślenia hipoteki.
Nadto, skutkiem wyroku jest uwolnienie Klientów Kancelarii od toksycznego kredytu i długu, który nadal oscylował w okolicach kwoty udzielonego kredytu, pomimo ponad 14 lat spłaty.

WYROK JEST PRAWOMOCNY.
Pozew został złożony w marcu 2020 r.

Aktualnie, Kancelaria przystępuje do rozliczenia nieważnej umowy kredytu, a także wykreślenia hipoteki.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka-Wasiak
radca prawny Michał Przybylak


PRAWOMOCNA nieważność umowy kredytu EKSTRALOKUM z sierpnia 2007 r. dawnego Kredyt Banku (aktualnie Santander Bank Polska) - wyrok SA Wrocław z 13.12.2022 r.

Prawomocna NIEWAŻNOŚĆ w sprawie p-ko Santander Bank Polska (Umowa kredytu EKSTRALOKUM z sierpnia 2007 r. dawnego Kredyt Bank)  – kolejna wygrana Klienta Kancelarii w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.

Wyrokiem z dnia 13.12.2022 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu I Wydział Cywilny (SSA Jolanta Solarz), w sprawie o sygn. akt I ACa 520/22, uwzględnił zarzut zatrzymania podniesiony przez bank i oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu I Wydział Cywilny (SSO Magdalena Sobczak – Chrzanowska) z dnia 27.01.2022 r., sygn. akt I C 449/20 i zasądził koszty postępowania apelacyjnego.
Zatem, umowa kredytu jest nieważna, a kredytobiorca został uwolniony od długu, który ponad wypłacony kapitał kredytu, nigdy nie istniał.

Wyrokiem Sądu I instancji ustalone zostało w sentencji, że Umowa kredytu EKSTRALOKUM zawarta w sierpniu 2007 r. z ówczesnym Kredyt Bankiem – jest nieważna. Co do roszczeń pieniężnych, Sąd częściowo uwzględnił zarzut zatrzymania (w pozostałym zakresie uwzględniony został przez Sąd Apelacyjny).

Wyrok zapadł po dwóch rozprawach, po niespełna pół roku postępowania w II instancji.

WYROK JEST PRAWOMOCNY.

Pozew został złożony w kwietniu 2020 r.
Aktualnie, Kancelaria przystępuje do rozliczenia kapitału kredytu (zwrotu świadczenia wzajemnego), a także uzyskania kwitu mazalnego na potrzeby wykreślenia hipoteki.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka-Wasiak
radca prawny Michał Przybylak


Wykreślenie hipoteki - tak wygląda wykonanie wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu zawartej z PKO BP (postanowienie Sądu Rejonowego w Kłodzku)

Wykreślenie hipoteki zabezpieczającej umowę kredytu zawartą z PKO BP, której nieważność została prawomocnie ustalona przez SO Świdnica.

Tak wygląda wykonanie wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu.

Sąd Rejonowy w Kłodzku uwzględnił wniosek przygotowany przez Kancelarię i wykreślił z księgi wieczystej nieruchomości hipotekę zabezpieczającą nieważny kredyt „frankowy”.
Nie obyło się bez „przepychanki” z sądem wieczystoksięgowym, który chyba pierwszy raz rozpoznawał wniosek oparty o wyrok ustalający, a nie zgodę banku na wykreślenie hipoteki. Sąd zażądał zgody banku pod rygorem oddalenia wniosku. Po złożeniu kolejno dwóch pism wskazujących na istnienie podstaw do wykreślenia hipoteki w oparciu o wyrok ustalający nieważność umowy kredytu, hipoteka została wykreślona.
Natomiast oczekując na łaskę banku – hipoteka widniałaby w księdze do dzisiaj. PKO BP zignorował wszystkie wezwania Kancelarii o wydanie zgody.
Bank PKO BP, zamiast zrobić co powinien, złożył skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, bo kto bogatemu zabroni traktować SN jak III instancję…
W ten sposób, po uzyskaniu prawomocnego wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu, kończy się kolejny etap sporu z bankiem.
Wyrok w I instancji (SO Świdnica) zapadł 5.11.2020 r.
Wyrok II instancji (SA Wrocław) zapadł 9.02.2022 r.


Wykreślenie hipoteki bez czekania na łaskę banku - wykonanie wyroku ustalającego nieważność umowy zawartej z mBank (postanowienie SR Wrocław).

Nieważność umowy kredytu na mocy prawomocnego wyroku ustalającego, a wykreślenie hipoteki bez czekania na łaskę banku, a także bez wszczynania dodatkowych postępowań sądowych.

 

Kancelaria od początku prowadzenia sporów „frankowych” przyjęła założenie o konieczności uzyskania wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu w sentencji wyroku. Z prostej przyczyny – unieważnienie umowy kredytu w sądzie to tylko część drogi uwolnienia się od toksycznego produktu sprzedanego przez bank. W ślad za tym, powinna zostać wykreślona hipoteka, a także powinno dojść do zakończenia wszelkich spraw z bankiem na tle nieważnej umowy. Z tym jednak bywa różnie. Niektóre banki są skłonne dostosować się do wyroku i wydają zgodę na wykreślenie hipoteki, ale są i takie, którym wydaje się, że mogą dalej wodzić za nos byłego kredytobiorcę. Pomijając aspekty moralno – etyczne, a także wizerunkowe – bankom tylko się wydaje, że mogą grać na czas i utrudniać wykreślenie hipoteki.

Przede wszystkim, taki wyrok ustalający rozstrzyga wszelkie kwestie związane z umową kredytu, zarówno wstecz, jak i na przyszłość. Co więcej, wyrok ustalający wiąże inne sądy, w tym sąd wieczystoksięgowy. Pozwala to uniknąć wszczynania dodatkowych postępowań sądowych, np. o uzgodnienie treści księgi wieczystej.

W przypadku ustalenia nieważności umowy kredytu, hipoteka „upada” i podlega wykreśleniu z księgi wieczystej. Ma to na celu doprowadzenie treści księgi wieczystej do stanu zgodnego z rzeczywistym stanem prawnym.

Hipoteka nie stanowi bowiem samodzielnego bytu prawnego, a jej wpisanie do księgi wieczystej następuje w oparciu o oświadczenie banku złożone w związku z zawartą umową kredytu, jako zabezpieczenie spłaty kredytu. Hipoteka ma zatem charakter akcesoryjny i może istnieć dotąd, dopóki istnieje stosunek prawny (tu: umowa kredytu). Nieważność umowy kredytu jest równoznaczne z nieistnieniem hipoteki.

 

Zatem, aby nie zdawać się na „dobrą wolę” banków, po uzyskaniu prawomocnego wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu, Kancelaria przygotowuje wniosek o wykreślenie hipoteki. Podstawą wniosku jest uprzednio uzyskany z sądu odpis wyroku z tzw. wzmianką o prawomocności w zakresie ustalenia nieważności umowy kredytu.

Sąd wieczystoksięgowy jest związany treścią wyroku ustalającego i powinien wykreślić hipotekę.

Tak ostatnio postąpił sąd wieczystoksięgowy we Wrocławiu i wykreślił hipotekę.

W tym konkretnym przypadku, bank zignorował pisemne żądania wydania zgody na wykreślenie hipoteki (listu mazalnego), być może dlatego, że wniósł skargę kasacyjną, a może miał bardziej wyszukane powody – nie znamy ich, ponieważ bank nie odniósł się do żądań.

We wniosku o wpis w księdze wieczystej wskazane zostało, że skoro umowa kredytu jest nieważna i wynika to z prawomocnego wyroku, to hipoteka również nie istnieje, ponieważ zabezpiecza nieważną umowę. W konsekwencji, celem doprowadzenia treści księgi wieczystej do stanu zgodnego z rzeczywistym stanem prawnym, hipoteka winna ulec wykreśleniu.

Pomimo, że koncept wykreślania hipoteki w oparciu o wyrok ustalający nieważność w sentencji pojawił się w Kancelarii wiele lat temu, dopiero niedawno pojawiła się w tym przedmiocie uchwała Sądu Najwyższego z 8 września 2021 r. (sygn. akt III CZP 28/21). Sąd Najwyższy stwierdził w niej, że: „domniemanie zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, także w odniesieniu do wpisu hipoteki, może zostać wzruszone – jako przesłanka rozstrzygnięcia – w innej sprawie cywilnej niż sprawa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 tej ustawy)”.

Natomiast w sytuacji, gdy ustalenie nieważności umowy kredytu ma jedynie charakter przesłankowy (nieważność umowy nie wynika z sentencji wyroku, a tylko z jego uzasadnienia), to wtedy – o ile bank nie wyrazi zgody na wykreślenie hipoteki – kredytobiorca prawdopodobnie będzie musiał wszcząć dodatkowe postępowanie sądowe.