Nieważność umowy kredytu z grudnia 2006 r. dawnego GE Money Bank (aktualnie Bank BPH) - wyrok SO Wrocław z 25.05.2023 r.

Nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej w grudniu 2006 r. z dawnym GE Money Bankiem (aktualnie Bank BPH S.A.).

Wyrokiem z dnia 25.05.2023 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Małgorzata Kontrym), w sprawie o sygn. akt I C 175/20 ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego CHF i zasądził od banku na rzecz Klientów Kancelarii zwrot wpłaconych bankowi środków, jako nienależnych.

Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, po odebraniu ostatecznych stanowisk na piśmie.

Pozew został wniesiony w lutym 2020 r.
Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak


Nieważność umowy kredytu z maja 2008 r. dawnego Getin Bank Dom Oddział w Łodzi (aktualnie Getin Noble Bank) - wyrok SO Wrocław z 23.05.2023 r.

Wyrokiem z dnia 23.05.2023 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Katarzyna Adamska), w sprawie o sygn. akt XII C 899/21, ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej z dawnym GETIN Bank DOM Oddział w Łodzi i umorzył postępowanie w zakresie żądania zapłaty z uwagi na cofnięcie pozwu w tym zakresie. Wzajemne świadczenia stron zostały potrącone w toku sporu.
Sąd zniósł również koszty procesu, co jest i tak bez znaczenia, gdyż odzyskanie jakichkolwiek kwot z masy upadłości Getin jest czysto hipotetyczne.

Wyrok zapadł po przeprowadzeniu jednej rozprawy.

Co najważniejsze w przypadku każdego sporu z Getin – w razie utrzymania wyroku ustalającego w II instancji, wykreślona zostanie hipoteka, a nieruchomość uwolniona.
Nadto, wyeliminowane zostanie saldo zadłużenia, które wg banku jest aktualnie wyższe o 60 tys. zł od kwoty wypłaconego kredytu i to pomimo 15 lat spłacania.

Pozew został wniesiony w czerwcu 2021 r.
Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak


Nieważność umowy kredytu ze stycznia 2006 r. zawartej z dawnym GE Money Bank (aktualnie Bank BPH) - wyrok SO Wrocław z 18.05.2023 r.

Nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej w styczniu 2006 r. z dawnym GE Money Bankiem (aktualnie Bank BPH S.A.).

Wyrokiem z dnia 18.05.2023 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSR del. Agnieszka Świderska), w sprawie o sygn. akt I C 1650/21 ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego CHF i zasądził od banku na rzecz Klientów Kancelarii zwrot wpłaconych bankowi środków, jako nienależnych.

Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, po odebraniu ostatecznych stanowisk na piśmie.

Pozew został wniesiony w listopadzie 2021 r.
Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak


Nieważność umowy kredytu Własny Kąt Hipoteczny z kwietnia 2008 r. zawartej z PKO BP - wyrok SO Legnica z 19.05.2023 r.

Nieważność umowy kredytu denominowanego Własny Kąt Hipoteczny zawartej z PKO BP S.A. w kwietniu 2008 r.

Wyrokiem z dnia 19.05.2023 r., Sąd Okręgowy w Legnicy (SSO Magdalena Krajewska), w sprawie o sygn. akt I C 861/22 ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu denominowanego Własny Kąt Hipoteczny i zasądził od banku na rzecz Klientki Kancelarii zwrot dochodzonych kwot.

Wyrok został wydany po przeprowadzeniu jednej rozprawy.
W ustnym uzasadnieniu Sąd wskazał na brak jakiejkolwiek informacji o ryzyku kursowym, a także nieuczciwość klauzuli denominacyjnej.

Pozew został wniesiony w listopadzie 2022 r.
Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak


Nieważność umowy kredytu budowlano - hipotecznego z sierpnia 2005 r. zawartej z dawnym Bankiem BPH w Krakowie (aktualnie PEKAO) - wyrok SO Wrocław z 18.05.2023 r.

Nieważność umowy kredytu denominowanego zawartej w sierpniu 2005 r. z dawnym Bankiem BPH w Krakowie (aktualnie PEKAO S.A.).

Wyrokiem z dnia 18.05.2023 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Anna Strzebinczyk – Stembalska), w sprawie o sygn. akt I C 1698/21 ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego (kredyt budowlano – hipoteczny) i zasądził od banku na rzecz Klientów Kancelarii zwrot wpłaconych bankowi środków, jako nienależnych.

Wyrok został wydany po przeprowadzeniu jednej rozprawy.
W ustnym uzasadnieniu Sąd wskazał w jednym zdaniu, że w całości podzielił zarzuty pozwu i dalszych pism procesowych.

Pozew został wniesiony w listopadzie 2021 r.
Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak


PRAWOMOCNA nieważność umowy kredytu z czerwca 2007 r. dawnego GE Money Bank (aktualnie Bank BPH) - wyrok SA Wrocław z 17.05.2023 r.

Prawomocna NIEWAŻNOŚĆ w sprawie p-ko Bankowi BPH – kolejna wygrana Klientów Kancelarii w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.

Wyrokiem z dnia 17.05.2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu I Wydział Cywilny (SSA Adam Jewgraf – spr., SSA Aleksandra Marszałek, SSA Jolanta Solarz), w sprawie o sygn. akt I ACa 1383/22 oddalił w apelację banku w zakresie ustalenia nieważności umowy i zmienił wyrok w zakresie zasądzenia w ten sposób, że uwzględnił podniesiony przez bank w postępowaniu II instancyjnym zarzut zatrzymania. Bank został obciążony kosztami postępowania apelacyjnego.

Trzeba podkreślić, że w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym, Kancelaria złożyła szereg pism i zastrzeżeń odnoszących się do braku możliwości dzielenia klauzuli par. 17 umowy (Średni NBP + / – marża banku), czyli stosowania tzw. redukcji utrzymującej skuteczność poprzez odcięcie marży i rozliczenie umowy przy zastosowaniu kursu średniego NBP.

Apelacja złożona przez bank dotyczyła wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny (SSO Dorota Witek) z dnia 17.05.2022 r., sygn. akt I C 502/20 – wyrokiem tym została ustalona nieważność umowy kredytu oraz zasądzona została dochodzona kwota tytułem zwrotu nienależnych świadczeń.

WYROK JEST PRAWOMOCNY.
Pozew został złożony w kwietniu 2020 r.

Aktualnie, Kancelaria przystępuje do rozliczenia nieważnej umowy kredytu, a także wykreślenia hipoteki.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka-Wasiak
radca prawny Michał Przybylak


Nieważność umowy kredytu EKSTRALOKUM z czerwca 2008 r. dawnego Kredyt Bank (aktualnie Santander Bank Polska) - wyrok SO Wrocław z 16.05.2023 r.

Wyrokiem z dnia 16.05.2023 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Dominika Romanowska), w sprawie o sygn. akt I C 631/19 ustalił nieważność umowy kredytu EKSTRALOKUM indeksowanego do CHF zawartej w czerwcu 2008 r. z dawnym Kredyt Bank (aktualnie Santander Bank Polska). Nadto, Sąd oddalił roszczenie o zapłatę wobec uwzględnienia ewentualnego zarzutu potracenia podniesionego przez bank w toku sporu. W zakresie kosztów postepowania, Sąd je wzajemnie zniósł.
Nieważność Sąd uzasadnił brakiem informacji o nieograniczonym ryzyku walutowym, a także nieuczciwością klauzuli przeliczeniowej oraz brakiem możliwości uzupełnienia umowy.

Pozew został wniesiony w maju 2019 r.
Czas trwania postępowania był efektem kilkukrotnego jego zawieszenia w oczekiwaniu na orzeczenia TSUE, a następnie uchwałę SN.
Finalnie, Sąd Apelacyjny uwzględnił zażalenie złożone przez Kancelarię i sprawa doczekała się terminu rozprawy, a następnie wyroku.
Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak


Nieważność umowy kredytu z marca 2008 r. zawartej z Bankiem Millennium - wyrok SO Wrocław z 08.05.2023 r.

Wyrokiem z dnia 8.05.2023 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Małgorzata Kontrym), w sprawie o sygn. akt I C 1106/20 ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF zawartej w marcu 2008 r. z Bankiem Millennium.
Nadto, Sąd zasądził dochodzone kwoty wraz z odsetkami od dnia wniesienia pozwu.

Pozew został wniesiony w październiku 2020 r., a w sprawie odbyły się 2 rozprawy. Został również dopuszczony biegły, ale finalnie opinia nie została zlecona przez Sąd.
Wyrok jest nieprawomocny i zapadł na posiedzeniu niejawnym po odebraniu pisemnych stanowisk końcowych.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak


Nieważność (przesłankowa) spłaconej umowy kredytu mPlan z września 2007 r. dawnego BRE Bank (aktualnie mBank) - wyrok SO Legnica z 08.05.2023 r.

Nieważność (przesłankowa) spłaconej umowy kredytu „mPlan” zawartej we wrześniu 2007 r. – wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z 8.05.2023 r.

Wyrokiem z dnia 8.05.2023 r., Sąd Okręgowy w Legnicy (SSO Zbigniew Juszkiewicz), w sprawie o sygn. akt I C 869/22 stwierdził przesłankowo, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta z dawnym BRE Bank (obecnie mBank) jest NIEWAŻNA i zasądził od banku na rzecz Klientów Kancelarii zwrot dochodzonych kwot, jako nienależnych.

Pierwotnie, w tej sprawie w dniu 16.06.2021 r. wydany został przez Sąd Okręgowy w Legnicy wyrok ustalający nieważność umowy kredytu oraz zasądzający dochodzone kwoty (sygn. I C 206/20).

Jednakże, wskutek apelacji banku, wyrok Sądu I instancji został uchylony w całości przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 9.03.2022 r. (sygn. I ACa 1183/21, SSA Andrzej Połata).

Kancelaria zaskarżyła zażaleniem wyrok Sądu II instancji do Sądu Najwyższego. Jednakże zażalenie zostało oddalone przez Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 10.08.2022 r. (sygn. III CZ 209/22, SSN Dariusz Zawistowski – przew., SSN Monika Koba, SSN Agnieszka Piotrowska – spr.), pomimo że podobnych sytuacjach Sąd Najwyższych zażalenia składane przez Kancelarię były uwzględniane.

W konsekwencji, sprawa wróciła do Sądu Okręgowego z wytycznymi Sądu Apelacyjnego i wskazaniem na możliwość przeliczenia spłat kursem średnim NBP.

W sprawie zostało złożone obszerne pismo procesowe, w którym odwołując się do orzecznictwa krajowego, w tym aktualnego stanowiska SN oraz obszernego orzecznictwa TSUE – wykazane zostało, że próba uzupełniania umowy kredytu kursem średnim NBP, jest niedopuszczalna. Powołany został m.in. wyrok TSUE z 8.09.2022 r. (sygn. C-80/21 do C-82/21), który okazał się być dla Sądu Okręgowego kluczowy przy ponownym rozpatrywaniu sprawy.

Trzeba także wskazać, że w toku ponownego postępowania przed Sądem I instancji, Klienci przedterminowo spłacili kredyt i odpadł interes prawny do popierania powództwa o ustalenie. W związku z tym, powództwo zostało zmodyfikowane w ten sposób, że cofnięte zostało żądanie ustalenia, zaś żądanie zapłaty ograniczono do nadwyżki ponad wypłacony kapitał. Poprzedzone to zostało potrąceniem wypłaconego przez bank kapitału kredytu (jako nienależnego świadczenia) ze świadczeniami kredytobiorców tytułem spłat.

W efekcie, wyrokiem z dnia 8.05.2023 r. Sąd Okręgowy w Legnicy (SSO Zbigniew Juszkiewicz) zasądzona została nadwyżka uiszczona na rzecz banku przez kredytobiorców ponad otrzymany kapitał.

W ustnym uzasadnieniu, Sąd wskazał, że umowa była od początku nieważna, a świadczenia ustalone w sposób niejednoznaczny i uzależniony wyłącznie od decyzji banku, a powodowie nie zostali należycie poinformowani o ryzyku walutowym. Dodatkowo, po wyeliminowaniu warunku walutowego, nie jest możliwe uzupełnienie umowy, w tym kursem średnim NBP.

Sąd Okręgowy co prawda przeprowadził dowód z opinii biegłego na okoliczność wyliczenia roszczeń przy zastosowaniu kursu średniego NBP, ale ostatecznie wskazał, że wyroki TSUE są wiążące na równi z uchwałami Sądu Najwyższego, co skutkuje brakiem związania wskazaniami i wytycznymi Sądu Apelacyjnego. Sąd Okręgowy wskazał wprost, że na gruncie wyroku TSUE z 8.09.2022 r. (C-80/21 do C-82/21), nie jest związany wytycznymi i wskazaniami Sądu Apelacyjnego odnoszącymi się do możliwości zastosowania kursu średniego NBP.

Pozew został wniesiony w maju 2020 r.
Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak


Nieważność umowy kredytu mPlan z kwietnia 2008 r. dawnego BRE Bank (aktualnie mBank) - wyrok SO Wrocław z 28.04.2023 r.

Nieważność umowy kredytu indeksowanego typu „mPlan” zawartej z dawnym BRE Bank w kwietniu 2008 r.

Wyrokiem z dnia 28.04.2023 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Małgorzata Kontrym), w sprawie o sygn. akt XII C 988/19 ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego typu „mPlan” i zasądził od banku na rzecz Klienta Kancelarii zwrot wpłaconych bankowi środków, jako nienależnych.

Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, po odebraniu ostatecznych stanowisk stron na piśmie. Treść wyroku pozwala przyjąć, że Sąd w całości uwzględnił zarzuty i roszczenia wywiedzione w sprawie.

Pozew został wniesiony w listopadzie 2019 r.
Czas trwania postępowania wydłużył się znacząco ze względu na pandemię i przeprowadzony dowód z opinii biegłego, który finalnie okazał się nieprzydatny dla rozstrzygnięcia.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak