PRAWOMOCNA nieważność umowy kredytu EKSTRALOKUM z lipca 2008 r. dawnego Kredyt Bank (aktualnie Santander Bank Polska) - wyrok SO Legnica z 03.12.2021 r.

KOLEJNA NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu hipotecznego EKSTRALOKUM dawnego Kredyt Banku. Wyrokiem z dnia 3.12.2021 r. Sąd Okręgowy w Legnicy I Wydział Cywilny (SSO Dorota Onufrowicz – Miara), w sprawie o sygn. akt I C 265/21, ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF, zawarta z dawnym Kredyt Bank S.A. (aktualnie Santander Bank Polska S.A.) jest NIEWAŻNA.

W dalszej kolejności sąd zasądził na rzecz Klientów Kancelarii od banku kwoty, które przekazali tytułem rat kredytu. Sąd podzielił zatem prezentowaną przez Kancelarię argumentację o konieczności ustalenia na przyszłość, że umowa nie wiąże oraz przysługiwaniu Klientom roszczeń finansowych obejmujących to co przekazali faktycznie bankowi.

Pozew został złożony w kwietniu 2021 r.
Wyrok jest PRAWOMOCNY – apelacja banku została oddalona wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 7.02.2023 r. (sygn. I ACa 864/22).

Sprawę prowadzą:
Agnieszka Osowiecka-Wasiak, radca prawny
Michał Przybylak, radca prawny


PRAWOMOCNA nieważność umowy kredytu EKSTRALOKUM z października 2008 r. dawnego Kredyt Bank (aktualnie Santander Bank Polska) - wyrok SO Legnica z 29.09.2021 r.

KOLEJNA NIEWAŻNOŚĆ UMOWY EKSTRALOKUM dawnego Kredyt Bank S.A.

W dniu 29 września 2021 roku w sprawie naszych Klientów przeciwko Santander Bank Polska S.A. (jako następcy prawnemu Kredyt Bank S.A.) Sąd Okręgowy w Legnicy, SSO Zbigniew Juszkiewicz, wydał wyrok, którym USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu EKSTRALOKUM, ale oddalił powództwo o zapłatę uwzględniając ewentualny zarzut potrącenia podniesiony przez bank na wypadek gdyby umowa okazała się być nieważna.

Pomimo tego, zasądzone zostały koszty procesu w całości, a Sąd wskazał, że powodowie wygrali w całości (I C 188/21). Po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia, rozważona zostanie apelacja powodów w zakresie oddalonego żądania zapłaty, w związku z tym, że ocenie Kancelarii – nie może odnieść skutku zarzut potrącenia podniesiony jako ewentualny. Bank chciałby mieć ciasteczko i zjeść ciasteczko – to niemożliwe w świetle obowiązujących przepisów. W sprawie, Klienci nie zwrócili jeszcze wypłaconego kapitału.

Pozew został złożony w lutym 2021 r.
Wyrok jest PRAWOMOCNY.
Apelacja banku została oddalona przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 24.01.2023 r., sygn. I ACa 1608/21.

Sprawę prowadzą:
Agnieszka Osowiecka-Wasiak, radca prawny
Michał Przybylak, radca prawny


PRAWOMOCNA nieważność umowy kredytu EKSTRALOKUM z lutego 2008 r. dawnego Kredyt Bank (aktualnie Santander Bank Polska) - wyrok SO Sieradz z 08.07.2021 r.

W dniu 8 lipca 2021 roku w sprawie naszego Klienta przeciwko Santander Bank Polska S.A. (jako następcy prawnemu Kredyt Bank S.A.) Sąd Okręgowy w Sieradzu, SSO Tomasz Choczaj, wydał wyrok, którym USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu EKSTRALOKUM oraz stosując TEORIĘ 2 KONDYKCJI zasądził na rzecz powoda całość dochodzonego roszczenia pieniężnego, jak również zasądził od banku zwrot kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa prawnego (I C 174/20).

Pozew został złożony w maju 2020 r.
Wyrok jest prawomocny.
Wyrokiem z dnia 29.07.2022 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi (sygn. I ACa 1428/21) oddalił w całości apelację banku.

Sprawę prowadzą:
Agnieszka Osowiecka-Wasiak, radca prawny
Michał Przybylak, radca prawny


PRAWOMOCNA nieważność umowy kredytu EKSTRALOKUM z czerwca 2008 r. dawnego Kredyt Bank (aktualnie Santander Bank Polska) - wyrok SO Jelenia Góra z 20.05.2021 r.

W dniu 20.05.2021 r. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze (SSO Agnieszka Wiercińska – Bałaga, sygn. I C 70/20) wydał wyrok na rzecz Klientów Kancelarii, w którym ustalił w sentencji, że Umowa kredytu EKSTRALOKUM zawarta w 2008 r. z ówczesnym Kredyt Bankiem (aktualnie Santander Bank Polska) – jest nieważna, a także zasądził wszystkie dochodzone kwoty i koszty procesu.

W ustnym uzasadnieniu, Sąd zasadniczo przywołał argumentację przedstawioną przez Kancelarię w pozwie i pismach procesowych, w szczególności skupiając się na braku równowagi kontraktowej, dowolnym ustalaniu wysokości wzajemnych świadczeń przez bank, wadliwej klauzuli zmian oprocentowania, niewypełnieniu wobec kredytobiorców obowiązków informacyjnych w zakresie ryzyka walutowego, wprowadzeniu w błąd co do kosztu kredytu. Sąd nie uwzględnił podniesionych przez bank zarzutów potrącenia i zatrzymania uznając je za nieważnie złożone z powodu opatrzenia ich warunkiem.

Pozew został złożony w styczniu 2020 r.
Wyrok jest prawomocny w zakresie ustalenia nieważności umowy.
Apelacja banku została uwzględniona w przedmiocie zasądzonych kwot, zaś co do ustalenia została oddalona wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 28.02.2023 r. (sygn. I ACa 1039/21).

Sprawę prowadzą:
Agnieszka Osowiecka-Wasiak, radca prawny
Michał Przybylak, radca prawny


PRAWOMOCNA nieważność umowy kredytu EKSTRALOKUM z listopada 2007 r. dawnego Kredyt Bank (aktualnie Santander Bank Polska) - wyrok SO Legnica z 23.12.2020 r.

W dniu 23.12.2020 r. Sąd Okręgowy w Legnicy (SSO Agata Kawa – Jerka, sygn. I C 83/20) wydał wyrok na rzecz Klientów Kancelarii, w którym ustalił w sentencji, że Umowa kredytu EKSTRALOKUM zawarta w 2007 r. z ówczesnym Kredyt Bankiem (aktualnie Santander Bank Polska) – jest nieważna, a także oddalił powództwo o zapłatę stosując tzw. teorię salda oraz zniósł koszty procesu.

Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym w trybie ustawy Covidowej, stąd nie są znane motywy rozstrzygnięcia. W sprawie zostanie złożony wniosek o uzasadnienie, a także rozważona apelacja w związku z teorią salda co do powództwa o zapłatę, która w ocenie Kancelarii – nie ma oparcia w przepisach prawa.

Pozew został złożony w marcu 2020 r.
Wyrok jest PRAWOMOCNY.
Apelacja banku została oddalona przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 11.01.2023 r. (sygn. I ACa 453/21). Tym samym wyrokiem oddalona została apelacja złożona przez Kancelarię, a tym samym, utrzymana została teoria salda przy rozliczeniu stron.

Sprawę prowadzą:
Agnieszka Osowiecka-Wasiak, radca prawny
Michał Przybylak, radca prawny


Nieważność umowy kredytu EKSTRALOKUM z października 2007 r. dawnego Kredyt Bank (aktualnie Santander Bank Polska) - wyrok SO Wrocław z 31.01.2020 r.

Na rzecz Klientów Kancelarii zapadł Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 31.01.2020 r. (SSO Ziemowit Barański) ustalający nieważność w całości umowy kredytu – w sprawie o sygn. akt XII C 1402/18, wydany w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. dotyczącej kredytu EKSTRALOKUM udzielanego przez Kredyt Bank S.A.

W uzasadnieniu sąd wskazał, że umowa jest sprzeczna z art. 69 ust. 1 Prawa bankowego i zasadą swobody umów. W konsekwencji, Sąd na podstawie art. 189 KPC ustalił nieważność umowy (w sentencji wyroku) i zasądził na rzecz Klientów Kancelarii wszystkie nienależnie spełnione przez nich na rzecz banku świadczenia.W uzasadnieniu Sąd wskazał m.in., że całokształt postanowień niniejszej umowy kredytu, w szczególności określenie kwoty kredytu, rodzaju, oprocentowania (zawartych na wzorcu umownym) nie pozwalają na odkodowanie głównego zobowiązania stron i nie pozwalają jako określenie tej umowy jako umowy kredytu. Określenie konstrukcji umowy, jako kredyt „denominowany”/”indeksowany” nie pozwala na odkodowanie podstawowych założeń umowy i charakteru kredytu. Zdaniem Sądu, konstrukcja tej umowy jest wadliwa i prowadzi do bezwzględnej nieważności ex tunc.

Wyrok jest nieprawomocny. Pozew został złożony w kwietniu 2018 r.

Sprawę prowadzą:
Agnieszka Osowiecka – Wasiak, radca prawny
Michał Przybylak, radca prawny


PRAWOMOCNA nieważność umowy kredytu EKSTRALOKUM z maja 2010 r. dawnego Kredyt Bank (aktualnie Santander Bank Polska) - wyrok SO Legnica z 20.12.2019 r.

Na rzecz Klientów Kancelarii zapadł Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 20.12.2019 r. (SSO Adam Mika) ustalający nieważność w całości umowy kredytu – w sprawie o sygn. akt I C 266/19, wydany w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. dotyczącej kredytu EKSTRALOKUM udzielanego przez Kredyt Bank S.A.

W uzasadnieniu sąd wskazał, iż przedmiotowa umowa kredytu nie może się ostać w obrocie prawnym, gdyż nie ma cech umowy kredytu z art. 69 ust. 1 Prawa bankowego, a ponadto narusza zasady współżycia społecznego. Bank wprowadził do obrotu umowę zawierającą instrument finansowy, co do którego istnienia i wykonywania powodowie nie mieli nawet świadomości. Powodowie nie zostali poinformowani rzeczywistym ryzyku walutowym związanym z umową, a bank przerzucił w całości to ryzyko na powodów. Wobec sankcyjnego skutku unieważnienia nieuczciwych klauzul bank musi ponieść tego ekonomiczne konsekwencje. Powodowie świadomie wybrali skutek w postaci orzeczenia nieważności umowy kredytu, wobec tego sąd dostrzegając przesłanki ku temu, był tym żądaniem powodów związany.

Sąd wskazał przy tym na istnienie interesu prawnego w rozumieniu art. 189 k.p.c. w żądaniu o ustalenie nieważności stosunku prawnego zgłaszanym obok żądań pieniężnych, stwierdzając, iż samo zasądzenie zwrotu nienależnie spełnionych świadczeń bankowi nie przesądzałoby
o stwierdzeniu nieważności samej umowy kredytu.

Wyrok jest prawomocny.
Apelacja banku została oddalona wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 17.05.2022 r. (I ACa 549/20).
Pozew złożono w lipcu 2019 r.

Sprawę prowadzą:
Agnieszka Osowiecka – Wasiak, radca prawny
Michał Przybylak, radca prawny